Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Proveďte zápis v 
režimu FastTrack

Chcete chránit svoji ochrannou známku nebo průmyslový vzor?

OCHRANNÁ ZNÁMKA PRŮMYSLOVÝ VZOR

Zápis vaší
ochranné známky
Co může být
ochrannou známkou?
Jaké jsou
výhody?

Ochranná známka Evropské unie vám prostřednictvím jediného zápisu přiznává výlučná práva ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie. Platí po dobu 10 let a lze ji neomezeně obnovovat o další 10letá období.

Rádi bychom vám nabídli rychlou a spolehlivou možnost zápisu vaší ochranné známky Evropské unie.

Svou přihlášku můžete vytvořit a podat ve třech snadných krocích pomocí formuláře, který provede malé a střední podniky se sídlem a fyzické osoby s bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru celým procesem, aniž by potřebovaly pomoc odborníka na ochranné známky.

 
 

Zápis
vašeho průmyslového vzoru
Co může být
průmyslovým vzorem?
Jaké jsou
výhody?

Rádi bychom vám nabídli rychlou a spolehlivou možnost zápisu vašeho průmyslového vzoru Společenství.

Svoji přihlášku můžete vytvořit a podat ve čtyřech krocích s nápovědou. Budete potřebovat:

 • Vaše jméno a adresu
 • Váš průmyslový vzor (sedm pohledů)
 • Je váš průmyslový vzor nový? Vyhledejte si zde, zda je váš průmyslový vzor dostupný.
 • Čím se zabývá vaše společnost? Prodáváte výrobky? Nabízíte služby? Vyhledejte si příslušná klíčová slova zde.
 • Základní poplatek za zápis a zveřejnění průmyslového vzoru je 350 EUR.

Podejte přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství ve čtyřech krocích.

Možnost zvolit k zápisu vašeho průmyslového vzoru režim Fast Track

Logo režimu Fast Track
 
 • Vytvoření a podání přihlášky vám nemusí zabrat více než 10 minut.
 • Postupem podání přihlášky vás provedeme krok za krokem.
 • Více informací o režimu Fast Track
 • Platbu je možné provést pouze kreditní kartou nebo prostřednictvím běžného účtu. Úhrada bankovním převodem není možná.

Úřad EUIPO nabízí přihlašovatelům průmyslových vzorů možnost rychlejšího zápisu jejich průmyslových vzorů. Tento zrychlený postup nazýváme „Fast Track“.

Jakmile bude vaše přihláška doručena úřadu EUIPO, naši průzkumoví referenti ji zkontrolují. Pokud bude splňovat určité standardy a nebude zjištěn žádný nedostatek, bude zpracována rychleji a váš průmyslový vzor bude možné zapsat během dvou pracovních dnů.

Další informace o úrovni našich služeb naleznete v chartě služeb úřadu EUIPO na stránce věnované kvalitě.

 

Jaké jsou podmínky pro zpracování v režimu Fast Track?

Pokud chcete, aby byl váš průmyslový vzor zapsán v režimu Fast Track, stačí, když:

 • použijete náš on-line formulář přihlášky ve čtyřech krocích,
 • k určení výrobků, na které se váš průmyslový vzor vztahuje, použijete databázi DesignClass,
 • v případě, že chcete uplatnit právo přednosti, přiložíte veškeré příslušné přílohy,
 • zaplatíte prostřednictvím běžného účtu nebo kreditní kartou,
 • v případě, že jste zástupcem, použijete identifikační čísla uvedená v databázi úřadu EUIPO.

Co může být průmyslovým vzorem Společenství?
Toto je vzhled vašeho výrobku nebo vašeho obalu. Zapsaný průmyslový vzor chrání vaši investici do vzhledu vašeho výrobku a brání jiným společnostem v jeho kopírování. Představuje přidanou hodnotu vašeho podnikání a odlišuje je od ostatních, a to v celé Evropské unii!

 

Podmínky pro zpracování v režimu Fast Track

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nabízí přihlašovatelům ochranných známek možnost rychlejšího průzkumu a zveřejnění jejich přihlášek, pokud splní podmínky pro zpracování v režimu Fast Track.

Jakmile úřad EUIPO přihlášku obdrží, naši zaměstnanci provedou její průzkum, aby posoudili, zda se pravděpodobně bude jednat o platnou ochrannou známku. Čím je přihláška složitější, tím déle našim zaměstnancům její průzkum trvá. Proto úřadem EUIPO obdržené přihlášky, které splňují určité podmínky, budou zpracovány rychleji a dříve završí první krok postupu zápisu, tj. zveřejnění přihlášky. Tento zrychlený postup označujeme jako režim Fast Track.


Období průzkumu je v případě režimu Fast Track kratší.

 

Jaké jsou výhody režimu Fast Track?

 • Je rychlejší. Oproti běžně zpracovávané přihlášce může být přihláška zveřejněna za poloviční dobu či dokonce ještě rychleji.
 • Je bezpečnější. U přihlášek zpracovávaných v režimu Fast Track se vyžaduje, abyste vybrali výrobky a služby z databáze klíčových slov již schválených úřadem EUIPO a všemi úřady duševního vlastnictví v EU. Jedná se o tzv. harmonizovanou databázi. Tím se výrazně omezí případné nedostatky a můžete si být jisti, že jste výběr provedli správně.

Další informace o úrovni našich služeb najdete v chartě služeb úřadu EUIPO na stránce věnované kvalitě.

 

Jak mohu splnit podmínky pro zpracování v režimu Fast Track?

Aby mohla být přihláška úspěšně zpracována v režimu Fast Track, musí splňovat dvě hlavní podmínky:

 • Výrobky a služby, na které se bude vztahovat vaše ochranná známka, musíte vybrat z databáze klíčových slov, která již úřad EUIPO schválil. Formulář v pěti krocích je vypracován s cílem pomoci vám provést výběr tak, aby vaše přihláška mohla být zpracována v režimu Fast Track.
 • Poplatky je třeba uhradit předem: průzkumoví referenti úřadu mohou přistoupit k průzkumu vaší přihlášky teprve po úspěšném provedení platby. Pokud je platba provedena včas a váš spis v době podání nebo během průzkumu nevykazuje žádné nedostatky, vaše přihláška bude zpracována v režimu Fast Track.

Jestliže platbu provádíte z běžného účtu, upozorňujeme, že příslušná částka bude stržena okamžitě. Pokud zvolíte bankovní převod, je nutné jej provést bezprostředně po podání přihlášky.

Ačkoliv některé přihlášky mohou v době jejich podání podmínky pro zpracování v režimu Fast Track splňovat, v pozdější fázi tomu již tak být nemusí. Důvodem může být určitý nedostatek, například to, že ochranná známka, o jejíž zápis žádáte, nemá dostatečnou rozlišovací způsobilost. Pokud vaše přihláška přestane splňovat určité podmínky pro zpracování v režimu Fast Track, budeme vás informovat písemně.

 

Režim Fast Track: úplný seznam podmínek

 1. Přihlašovatel musí mít sídlo nebo trvalé bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP). V opačném případě musí jmenovat platného zástupce.
 2. Ochranná známka by neměla být kolektivní ochrannou známkou ani certifikační ochrannou známkou.
 3. V přihlášce nepožadujte vnitrostátní ani evropskou rešeršní zprávu.
 4. Pokud jde o uplatnění práva přednosti nebo seniority:
  • buď by právo přednosti nebo seniority nemělo být uplatňováno, nebo
  • pokud je uplatnění práva přednosti nebo seniority požadováno, ochranné známky, na nichž je toto uplatnění práva založeno, mohou být importovány z databáze TMView v průběhu postupu podávání přihlášky, nebo
  • pokud je požadavek na uplatnění práva přednosti nebo seniority uveden a související ochranná známka není zahrnuta (ochranné známky nejsou zahrnuty) v databázi TMView, je třeba přiložit odpovídající osvědčení.
 5. Pokud je uplatňována výstavní priorita, přihlášku je stále možné zpracovat v režimu Fast Track za podmínky, že je přiložena příloha obsahující odpovídající osvědčení.
 6. Ochranná známka musí být jedním z těchto typů známek: slovní/obrazová/prostorová/zvuková.
 7. Pokud se jedná o obrazovou nebo prostorovou ochrannou známku, požadavky na barevné provedení již nejsou možné.
 8. Pokud se jedná o obrazovou, prostorovou nebo zvukovou ochrannou známku, je třeba přiložit příslušné platné přílohy.
 9. Veškerá klíčová slova v seznamu výrobků a služeb musí být zvolena z databáze klíčových slov, která již úřad EUIPO schválil.
 10. Platba by měla být provedena kterýmkoli ze schválených způsobů. Provedení platby z běžného účtu třetí strany však není v rámci režimu Fast Track přípustné.
 11. Pro uhrazení poplatků platí tyto podmínky:
  • Kreditní karta: žádné zvláštní požadavky.
  • Bankovní převody: přihlašovatel musí 1) použít kód platební transakce vytvořený při vyplňování formuláře a číslo ochranné známky, které slouží k identifikaci spisu; 2) okamžitě převést příslušnou částku a 3) pro každou podanou přihlášku provést pokud možno samostatnou platbu.
  • V případě majitelů běžných účtů musí přihlašovatel na formuláři platby zvolit možnost Provést stržení částky.
 12. Pokud jazyk přihlášky není jedním z pěti jazyků úřadu EUIPO (angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština), přihlašovatel musí souhlasit s překladem poskytnutým úřadem EUIPO ve druhém jazyce vybraném z pěti přípustných jazyků.

Poznámka: Platby provedené bankovním převodem, u kterých je uveden příslušný kód platební transakce, musejí být úřadu EUIPO doručeny do 9 dnů od podání přihlášky. V opačném případě nebude úřad EUIPO moci zaručit dodržení termínů stanovených v rámci režimu Fast Track.

Vytisknout úplný seznam podmínek
 

Veškeré uvedené časové lhůty jsou pouze orientační a nejsou pro úřad závazné.

Co může být ochrannou známkou EU

Ochrannou známku EU mohou tvořit jakákoli označení, zejména slova (včetně osobních jmen), nebo kresby, písmena, číslice, barvy, tvary výrobku nebo jeho obal, či zvuky.

Dne 1. října 2017 byl v důsledku pozměňujícího nařízení (EU) 2015/2424 odstraněn tzv. požadavek na grafické ztvárnění.

To v praxi znamená, že pokud vaše ochranné známky spadají do jedné z kategorií ochranných známek akceptovaných úřadem a lze je ztvárnit pomocí akceptovaných formátů, můžete předložit jejich přihlášku, aniž byste je museli graficky ztvárnit.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Jaký druh ochranné známky chcete chránit?

Podle toho, co chcete chránit (slovo, obrázek, barvu atd.), máte různé možnosti ochranných známek. Zobrazit možnosti.

Označení, která tvoří ochrannou známku, musí být způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku a výrobky nebo služby jiných podniků.

Aby vaše ochranná známka byla způsobilá k zápisu, musí mít rozlišovací způsobilost a nesmí popisovat, co prodáváte.

 
 

Vaše ochranná známka by měla mít rozlišovací způsobilost.

U vašeho označení by spotřebitelé měli být schopni rozpoznat, čeho se týká, mělo by sloužit například jako označení původu. Mělo by vás odlišovat od jiných podniků na trhu, abyste mohli chránit a budovat identitu a hodnotu své obchodní značky.

Vaše ochranná známka by neměla popisovat, co prodáváte.

Vaše ochranná známka by neměla monopolizovat označení, které pouze popisuje výrobky a/nebo služby, jež nabízíte. Taková označení by měla zůstat dostupná pro každého: pro vás i vaše konkurenty.

 

Stále není vše jasné? Následující příklad by měl rozptýlit jakékoli zbývající pochybnosti.

Postrádá rozlišovací způsobilost
Spotřebitel by tuto láhev tak, jak je prezentována zde, nevnímal jako označení s rozlišovací způsobilostí schopné odlišit jeden podnik od druhého. Toto označení by mělo zůstat k dispozici pro všechny podniky.

Víno

Příliš popisná
V tomto případě spotřebitelé nebudou tuto láhev vnímat jako známku s rozlišovací způsobilostí a slovo „víno“ jednoduše popisuje obsah láhve. Budou na tuto známku pohlížet jako na popis produktu.

Příklad toho, jaká by vaše ochranná známka měla být, s rozlišovací způsobilostí a ne příliš popisná

Joe
Bloggs

Zapsatelná ochranná známka
V tomto příkladu, i když láhev sama o sobě nemusí mít rozlišovací způsobilost, by však spotřebitelé po přidání názvu s rozlišovací způsobilostí na štítek pohlíželi na lahev jako na ochrannou známku označující jednu konkrétní obchodní značku.

 

Úřad EUIPO odmítne vaši přihlášku ochranné známky, pokud bude přesvědčen, že ochranná známka nesplňuje tyto a některé další požadavky. Chcete-li, můžete si ověřit jiné případné důvody pro zamítnutí vaší ochranné známky (označované rovněž jako tzv. absolutní důvody).

Pokud si nejste jistí, vyhledejte odborné poradenství. Náš úřad takové poradenství poskytovat nemůže.

 

Jaké druhy ochranných známek si mohu nechat zapsat?

Existují tři  druhy ochranných známek, které si můžete nechat zapsat: individuální, certifikační a kolektivní ochranné známky.

Individuální ochranná známka rozlišuje výroby a služby jednoho konkrétního podniku od výrobků a služeb jiného podniku.

To ovšem neznamená, že individuální ochrannou známku musí vlastnit jedna osoba: individuální ochranné známky může vlastnit jedna či více právnických nebo fyzických osob, tj. může existovat více přihlašovatelů.

Nejnižší základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky činí 850 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Kolektivní ochranné známky rozlišují výrobky a služby skupiny podniků nebo členů sdružení od výrobků a služeb konkurence. Kolektivní ochranné známky lze použít k budování důvěry spotřebitelů ve výrobky a služby nabízené pod kolektivní ochrannou známkou. Často se používají k označení výrobků, které sdílejí určité vlastnosti.

O zápis kolektivních ochranných známek mohou žádat pouze sdružení výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků a veřejnoprávní právnické osoby.

Poplatek za přihlášku kolektivní ochranné známky činí 1 500 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Certifikační ochranné známky byly v úřadu EUIPO zavedeny dne 1. října 2017. Jedná se o nový druh ochranné známky na úrovni EU, přestože v některých vnitrostátních systémech již řadu let existují. Používají se k označení výrobků nebo služeb, které splňují požadavky na certifikaci stanovené certifikační institucí nebo organizací. Jedná se o označení kontrolované kvality.

O zápis certifikační ochranné známky EU může požádat jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně institucí, orgánů a veřejnoprávních subjektů, pokud nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

Poplatek za přihlášku certifikační ochranné známky činí 1 500 EUR (při podání elektronickými prostředky).

Úplný seznam poplatků za ochranné známky 

 

 

Definice průmyslového vzoru

Ochrana průmyslových vzorů je důležitým obchodním aktivem pro společnosti všech velikostí, nejen těch větších.

Z výzkumu úřadu EUIPO vyplývá, že malé a střední podniky (MSP), které vlastní průmyslové vzory, mají o 17 % vyšší příjmy na zaměstnance než MSP, které žádná práva duševního vlastnictví nevlastní.

Průmyslové vzory jsou v Evropské unii přesně vymezeny:

„Vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru“.

článek 3 nařízení o průmyslových vzorech

 

Příklady průmyslových vzorů

K ochraně prostřednictvím průmyslového vzoru je způsobilý téměř každý průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět (kromě počítačových programů).

Vyhledat příklad obalu výrobků

Obal výrobků

RCD 002710731-0001
Vyhledat příklad výrobku / sady výrobků

Výrobek / sada výrobků

RCD 002490193-0001
Vyhledat příklad složených výrobků

Složené výrobky

RCD 000408166-0001
Vyhledat příklad částí výrobků

Části výrobků

RCD 229752-0001
 
Vyhledat příklad počítačových ikon

Počítačové ikony

RCD 003001494-0002
Vyhledat příklad typografických znaků

Typografické znaky

RCD 004007441-0016
Vyhledat příklad kreseb a uměleckých děl

Grafické průmyslové vzory

RCD 004547370-0002
 
Vyhledat příklad vzhledu internetových stránek

Vzhled internetových stránek

RCD 003465632-0001
 

Trochu teorie

Duševní vlastnictví

Koncepce duševního vlastnictví je srozumitelná a známá již od pradávna. Duševním vlastnictvím jsme obklopeni na každém kroku.

Pouhé myšlenky a nápady se nepočítají. Duševní vlastnictví definuje a chrání lidské inovace a výtvory.

 • Ochranné známky umožňují spotřebitelům rozlišit původ výrobků.
 • Průmyslové vzory upřesňují, jak výrobky vypadají.
 • Autorská práva se týkají uměleckých děl, jako jsou knihy, hudba, obrazy, sochy a filmy.
 • Patenty chrání technické vynálezy ve všech technologických oblastech.

Duševní vlastnictví oceňuje inovátory a umožňuje nám všem mít prospěch z výsledků jejich úsilí.

 

Metro duševního vlastnictví: Původci průmyslových vzorů často přetvářejí staré nápady na něco nového, užitečného a jedinečného. Stáhnout mapu – pomůže vám při zápisu vašich práv.


Přizpůsobení konceptu mapy metra, který znázorňuje harmonogram různých procesů v oblasti duševního vlastnictví

 

Další zdroje informací o duševním vlastnictví

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.