Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Bezplatná individuální
podpora v oblasti duševního vlastnictví

Chcete-li požádat o bezplatnou individuální podporu v oblasti duševního vlastnictví, vyplňte tento formulář. Máte zájem, ale chcete se nejprve dozvědět více? Podívejte se, jak to funguje, a na jednotlivé kroky příslušného postupu

poskytovatel služeb pro MSP – záhlaví 1

Vyplňte a odešlete formulář. Vyplňte do formuláře požadované informace.

poskytovatel služeb pro MSP – záhlaví 2

Informace budou vyhodnoceny. Vámi poskytnuté informace nám pomohou najít řešení odpovídající vašim potřebám.

poskytovatel služeb pro MSP – záhlaví 3

Pro váš případ bude nalezeno nejlepší možné řešení.Buď vás bude kontaktovat pracovník pro řešení sporů úřadu EUIPO, nebo vám e-mailem přijde seznam poskytovatelů bezplatných služeb.

Úřad EUIPO provádí pravidelné kontroly kvality zaměřené na přesnost informací poskytovaných žadateli.
Bezplatná individuální konzultace úřadu EUIPO v oblasti duševního vlastnictví je omezena, jednomu MSP lze poskytnout pouze jednu bezplatnou službu.
Dostupnost požadované konzultace nelze zaručit.


Tato služba je určena podnikům splňujícím definici malého a středního podniku na základě doporučení Komise 2003/361/ES.

Před tím, než o službu zažádáte, vyplněním dotazníku zohledňujícím doporučení Evropské komise zkontrolujte, že patříte do kategorie malých a středních podniků (MSP). Odpovídáte za pravdivost poskytnutých informací.

 
  • Způsobilost
  • Podrobnosti
  • Kontakt
  • Podmínky

Způsobilost pro účely služby

Toto pole je povinné Zvolená možnost není u této žádosti přípustná
Poznámka 1 – Této bezplatné personalizované konzultace se mohou za rovných podmínek účastnit všechny právnické osoby spadající do působnosti Smluv Zobrazit Skrýt

1 Této bezplatné personalizované konzultace se mohou za rovných podmínek účastnit všechny právnické osoby spadající do působnosti Smluv. To zahrnuje všechny MSP registrované v EU. MSP registrované na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku mají plný přístup na jednotný trh v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), a tudíž mají k této iniciativě rovný přístup. Pro britské žadatele: od 1. února 2020 přestalo být Spojené království členským státem EU. Nicméně v souladu s článkem 126 a čl. 127 odst. 1 dohody o vystoupení uzavřené mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím se právo EU bude na Spojené království a v něm uplatňovat i nadále během přechodného období, které končí 31. prosince 2020. Tento program se tudíž během tohoto přechodného období vztahuje i na malé a střední podniky a zástupce usazené ve Spojeném království.


Toto pole je povinné Zvolená možnost není u této žádosti přípustná
Toto pole je povinné Zvolená možnost není u této žádosti přípustná

Informace o podpoře

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Poznámka2 – Bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví by se neměly zaměňovat se službou alternativního řešení sporů Zobrazit Skrýt

2 Bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví by neměly být zaměňovány se službou alternativního řešení sporů. Úřad EUIPO nabízí v souvislosti s onemocněním covid-19 zvláštní neprávní službu, jež má malým a středním podnikům pomoci se informovaně rozhodnout, které mechanismy pro urovnávání sporů mají zvolit pro urovnání sporů před úřadem EUIPO. Tato zvláštní neprávní služba se nazývá alternativní řešení sporů a malý či střední podnik o ni může požádat při těchto řízeních před úřadem EUIPO: námitková řízení (po přechodném období) pro nezastupované malé a střední podniky; řízení o zrušení; řízení o prohlášení neplatnosti; odvolací řízení. Alternativní řešení sporů je mimo oblast působnosti stávající iniciativy bezplatné pomoci v oblasti duševního vlastnictví.
Účelem služby alternativního řešení sporů pro malé a střední podniky je poskytnout jim informace o těchto mechanismech řešení sporů dostupných buď u úřadu EUIPO, nebo u jiných subjektů: mediace, dohodovací řízení, asistované jednání, včasné neutrální hodnocení a (nezávazné) znalecké určení. V případě dotazů ke službě alternativního řešení sporů zašlete e-mail na adresu ADR-Info@euipo.europa.eu. Jedním z možných výsledků alternativního řešení sporů pro malý či střední podnik je to, že obdrží radu, aby se obrátil na bezplatnou službu zaměřenou na duševní vlastnictví nebo požádal o právní poradenství.
Bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví mohou nicméně zahrnovat profesionální zastupování malých a středních podniků v rámci kteréhokoli z výše uvedených mechanismů řešení sporů a mohou rovněž zahrnovat poradenství k možným mechanismům řešení sporů během přechodného období (při námitkových řízeních) a v případě, že jsou strany zastupovány.

Toto pole je povinné

Můžete vybrat více než jeden bod

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Můžete vybrat více než jeden bod

*Toto je země / zeměpisná oblast, pro kterou potřebujete podporu v oblasti duševního vlastnictví.

Toto pole je povinné

*Tato bezplatná individuální konzultace v oblasti duševního vlastnictví (která nezahrnuje alternativní řešení sporů) spočívá v poskytnutí pomoci MSP v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním covid-19. Pokud váš podnik již zastupuje právník specializující se na duševní vlastnictví, podání žádosti o tuto službu nedoporučujeme.

Kontaktní údaje podniku

Toto pole je povinné Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Toto pole je povinné
Toto pole je povinné Zadejte platnou e-mailovou adresu.

Podmínky užívání

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s níže uvedenými podmínkami užívání a souhlasím s nimi. Toto pole je povinné

V souvislosti s bezplatnými službami EUIPO na základě přihlášek obdržených po vyhlášení výzvy k vyjádření zájmu připravuje seznam poskytovatelů služeb. EUIPO se snaží získat a roztřídit poskytovatele a pomáhat MSP poskytnutím kontaktních údajů poskytovatelů, kteří odpovídají potřebám MSP.

Seznam není úplný a bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví je možné hledat i mimo iniciativu EUIPO.

Služby nabízené a poskytované poskytovateli těchto služeb nejsou službami EUIPO. Za správnost poskytnutých informací odpovídají výlučně poskytovatelé bezplatných služeb.

EUIPO nezaručuje dostupnost, úroveň služeb ani skutečné poskytnutí EDR nebo bezplatných služeb zaměřených na duševní vlastnictví.

V souvislosti s touto iniciativou bezplatných personalizovaných konzultací úřad EUIPO nenabízí právní poradenství a je zproštěn veškeré odpovědnosti, včetně odpovědnosti za škody způsobené MSP nebo třetím stranám poskytovatelem služeb nebo službou EDR při poskytování nebo v důsledku poskytování služby.

EUIPO nehradí ani nepřevezme náklady na služby poskytované třetí stranou, které MSP vzniknou v souvislosti s poskytováním služeb.

Informace uvedené na těchto internetových stránkách nelze považovat za reklamu právních služeb podle právních předpisů a pravidel pro profesní chování kteréhokoli z členských států EU/EHP.

Po podání žádosti a na základě informací ve formuláři bude EUIPO kontaktovat MSP a nabídne mu podporu spočívající v přidělení zpracovatele pro účely EDR nebo seznamu dostupných poskytovatelů bezplatných služeb zaměřených na duševní vlastnictví, kteří splňují kritéria. Záleží pouze na MSP, jakého poskytovatele si vybere a zda a jak ho bude kontaktovat. Bezplatná personalizovaná konzultace EUIPO se omezuje na poskytnutí jedné služby každému MSP. Jakmile malý a střední podnik obdrží bezplatnou službu, je jeho výhradní odpovědností, zda požádá poskytovatele bezplatných služeb o další placené služby a sjedná je.

Souhlasím, že mohu být kontaktován za účelem informací a spokojenosti klienta. Toto pole je povinné

Souhlasím s publikováním anonymizovaných výsledků a podrobností o poskytnuté zpětné vazbě. Toto pole je povinné

Pravdivost a správnost informací. Toto pole je povinné

Prohlašuji, že zde poskytnuté informace jsou správné, úplné a poskytnuté v dobré víře. Nesu odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. Beru na vědomí, že mohu být z bezplatných personalizovaných konzultací vyloučen, ukáže-li se, že některé ze zde uvedených prohlášení je nepravdivé nebo nesprávné.

Jakmile bude tento formulář validován/předložen, bude se všemi údaji v něm obsaženými nakládáno podle podmínek v prohlášení o ochraně osobních údajů týkajících se zpracování osobních údajů.

Ochrana údajů: Osobní údaje shromážděné pro účely tohoto řízení budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů. Úřad zpracuje uvedené údaje tak, jak se uvádí v prohlášení o ochraně osobních údajů na webové stránce úřadu (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) a na konci formulářů. Případné žádosti týkající se vašich osobních údajů by měly být zasílány pověřenci úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Stížnosti: Se stížnostmi, které nevyřeší správce údajů a/nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů, se lze kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů na adrese: edps@edps.europa.eu

Testimonials

“With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.”

Salty Pelican SL, Portugal

“Great initiative for start-ups and new companies.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“We are very satisfied with IP pro bono experience.”

Mr. Popper - MARTECHiNG Platform, Croatia

“Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.“

VENDING2BE, Austria

“Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.”

RDC, Spain

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací