Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Pomozte podnikům
svou kvalifikací v oblasti duševního vlastnictví

Máte významnou příležitost pomoci malým a středním podnikům během krize a výrazně přispět k optimalizaci chápání a využívání duševního vlastnictví malými a středními podniky a současně pomoci lépe pochopit, jaké jsou potřeby malých a středních podniků.

Chcete se zaregistrovat jako poskytovatel bezplatných služeb nebo se chcete dozvědět více? Prohlédněte si Výzvu k vyjádření zájmu, jak to funguje a formulář žádosti níže.

Důležité upozornění: pročtěte si Výzvu k vyjádření zájmu, abyste mohli malým a středním podnikům poskytovat bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví.

a) Čestné prohlášení pro osoby, které splňují požadavky na způsobilost:

pouze pro fyzické osoby pouze pro právnické osoby

(„osoba“)

1) prohlašuje, že výše uvedená osoba:

1 Právnické osoby musí být zaregistrovány, fyzické osoby musí mít své obchodní sídlo nebo místo výkonu zaměstnání v členském státě EU/EHP.

2 Vztahuje se také na jakýkoli členský stát EU/EHP.

Podepisující osoba prohlašuje, že výše uvedená osoba je na požádání schopna neprodleně poskytnout nezbytné podpůrné doklady, aby doložila výše uvedená tvrzení.
Pokud se prohlášení předkládá jménem právnické osoby, podepisující osoba prohlašuje, že má nezbytné oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu.
Výše uvedená osoba může být odmítnuta, pokud se některá prohlášení nebo informace poskytnuté jako podmínka pro účast ukážou jako nepravdivé nebo nesprávné.


Upozornění: u zástupců zapsaných v seznamech podle čl. 120 odst. 1 písm. b) EUTMR nebo čl. 78 odst. 4 CDR se má za to, že splnili výše uvedené požadavky, a nevyžaduje se proto od nich předložení čestného prohlášení.

b) Forma účasti

Můžete vybrat více než jeden bod

3 Bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví by neměly být zaměňovány se službou alternativního řešení sporů. Úřad EUIPO nabízí v ;souvislosti s ;onemocněním covid-19 zvláštní neprávní službu, jež má malým a středním podnikům pomoci se informovaně rozhodnout, které mechanismy pro urovnávání sporů mají zvolit pro urovnání sporů před úřadem EUIPO. Tato zvláštní neprávní služba se nazývá alternativní řešení sporů a malý či střední podnik o ;ni může požádat při těchto řízeních před úřadem EUIPO: námitková řízení (po přechodném období) pro nezastupované malé a střední podniky; řízení o ;zrušení; řízení o ;prohlášení neplatnosti; odvolací řízení. Alternativní řešení sporů je mimo oblast působnosti stávající iniciativy bezplatné pomoci v ;oblasti duševního vlastnictví.
Účelem služby alternativního řešení sporů pro malé a střední podniky je poskytnout jim informace o ;těchto mechanismech řešení sporů dostupných buď u ;úřadu EUIPO, nebo u jiných subjektů: mediace, dohodovací řízení, asistované jednání, včasné neutrální hodnocení a (nezávazné) znalecké určení. V ;případě dotazů ke službě ;alternativního řešení sporů zašlete e-mail na adresu ADR-Info@euipo.europa.eu. Jedním z ;možných výsledků alternativního řešení sporů pro malý či střední podnik je to, že obdrží radu, aby se obrátil na bezplatnou službu zaměřenou na duševní vlastnictví nebo požádal o ;právní poradenství.
Bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví mohou nicméně zahrnovat profesionální zastupování malých a středních podniků v ;rámci kteréhokoli z ;výše uvedených mechanismů řešení sporů a mohou rovněž zahrnovat poradenství k ;možným mechanismům řešení sporů během přechodného období (při námitkových řízeních) a v ;případě, že jsou strany zastupovány.


Můžete vybrat více než jeden bod

Můžete vybrat více než jeden bod

Můžete vybrat více než jeden bod

Můžete vybrat více než jeden bod

Můžete vybrat více než jeden bod

Kontaktní údaje:
Tímto potvrzuji, že jsem si pročetl(a) podmínky služby a přijímám je (viz Výzva k vyjádření zájmu)

Potvrzuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou podle mého nejlepšího vědomí pravdivé, přesné a úplné a že jsou poskytnuty v dobré víře. Jsem výhradně odpovědný(á) za jakoukoli chybu, opomenutí nebo nepravdivé prohlášení a za informace předložené v tomto formuláři a zavazuji se, že za ně v žádném případě nelze považovat odpovědný úřad EUIPO. Pokud dojde ke změně v uvedených informacích, nesu odpovědnost za bezodkladné informování úřadu EUIPO. Chápu a přijímám, že úřad EUIPO nelze považovat za odpovědný za ztrátu nebo škody zaviněné poskytovatelem bezplatných služeb. Obdobně se zavazuji, že úřad EUIPO nelze považovat za odpovědný za škody způsobené poskytovatelem služeb třetím stranám, během nebo v důsledku plnění bezplatné služby. Jsem si vědom(a), že mohu být vyloučen(a) z bezplatné iniciativy zaměřené na duševní vlastnictví, pokud se některá prohlášení nebo informace poskytnuté jako podmínka pro účast ukážou jako nepravdivé nebo nesprávné.

Beru na vědomí, že zahrnutí do seznamu poskytovatelů bezplatných služeb zaměřených na duševní vlastnictví neimplikuje žádné uznání nebo certifikaci kvality ze strany úřadu EUIPO.

Informace uvedené na těchto internetových stránkách nelze považovat za reklamu právních služeb podle právních předpisů a pravidel pro profesní chování kteréhokoli z členských států EU/EHP.

Souhlasím, že budu nabízet bezplatné služby zaměřené na duševní vlastnictví zdarma, jak je definováno ve výzvě k vyjádření zájmu a v podmínkách uvedených v tomto formuláři. Jakmile malý a střední podnik obdrží bezplatnou službu, je jeho výhradní odpovědností, zda požádá poskytovatele bezplatných služeb o další placené služby a sjedná je. (Viz definice malého a středního podniku na základě doporučení Komise 2003/361/ES).

Souhlasím, že mohu být kontaktován za účelem informací a spokojenosti klienta.

Souhlasím s publikováním anonymizovaných výsledků a podrobností o obdržené zpětné vazbě.

Souhlasím, že mé jméno a příjmení, případně název mé právnické firmy, budou zveřejněny v seznamu poskytovatelů bezplatných služeb na internetových stránkách úřadu EUIPO s cílem informovat uživatele o seznamu poskytovatelů bezplatných služeb zapojených do této iniciativy. Tímto souhlasem nevzniká úřadu EUIPO povinnost uchovávat údaje na svých internetových stránkách.

Upozorňujeme, že jakmile bude tento formulář validován/předložen, bude se všemi údaji v něm obsaženými nakládáno podle podmínek v prohlášení o ochraně osobních údajů týkajících se zpracování osobních údajů. 
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací