Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Ideas Powered for Business SME Fund 2022

Výzva k podávání návrhů – GR/001/22 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Financování prostřednictvím výzvy k podávání návrhů v rámci Fondu pro MSP podporuje Evropská komise a úřad EUIPO, a sice ve formě poukazů na duševní vlastnictví pro spolufinancování činností v oblasti duševního vlastnictví (služba IP Scan, ochrana ochranných známek a průmyslových vzorů v rámci EU i mimo ni) a činností souvisejících s patenty.

Na této stránce naleznete:

  • výzvu k podávání návrhů a přílohy,
  • harmonogram pro předkládání, vyhodnocení a oznámení výsledků,
  • přístup k otázkám a odpovědím,
  • odkaz na internetové stránky Fondu pro MSP s podrobnými informacemi a přístupem k formuláři žádosti.

 

Výzva k podávání návrhů

Důrazně vám doporučujeme, abyste si ještě před odesláním formuláře žádosti přečetli oficiální informace o této výzvě k podávání návrhů. Můžete si je stáhnout prostřednictvím rámečku níže. Nezapomeňte, že pokud chcete podat žádost v rámci tohoto programu, váš podnik musí splňovat oficiální definici malého a středního podniku.

Máte-li jakékoli pochybnosti, podívejte se na Uživatelskou příručku k definici malých a středních podniků Evropské komise (k dispozici ve všech úředních jazycích EU).

 

Stáhnout PDF

Chtěli bychom vás upozornit, že směrodatným zdrojem informací je anglická verze. Pokud dojde k rozporu mezi přeloženými verzemi a anglickou verzí, anglická verze má přednost.

 

Změna

Tato změna se týká navýšení rozpočtu pro poukazy 1 o 10 000 000 EUR na celkovou maximální výši 25 000 000 EUR.

Úprava příslušné výzvy k podávání návrhů je uvedena v rámci této změny.

Stáhnout PDF

Přílohy výzvy k podávání návrhů

Seznam maximálních částek na službu IP Scan podle jednotlivých zemí Zobrazit Skrýt

Stáhnout PDF

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Situace zakládající vyloučení Zobrazit Skrýt

Seznam situací zakládajících vyloučení, jak jsou uvedeny v čl. 136 odst. 1 písm. a) až h) finančního nařízení.

Stáhnout PDF

 

Prohlášení pro zástupce Zobrazit Skrýt

Zástupce: jakákoli třetí strana, tedy fyzická nebo právnická osoba, která je ze strany MSP řádně oprávněna jej zastupovat v tomto řízení a která vyplní elektronický formulář a předloží ho jménem žadatele.

Pokud má MSP v úmyslu k podání žádosti využít externího zástupce, je nutné vyplnit a podepsat toto prohlášení a následně jej poskytnout zástupci, aby ho mohl nahrát společně s žádostí a předložit ji jménem žadatele.

Stáhnout DOCX

 

Vzor rozhodnutí o grantu (poukaz) Zobrazit Skrýt

Poukazy budou přidělovány rozhodnutím úřadu (rozhodnutí o grantu), žadatelům je proto pro informaci zpřístupněn jeho vzor.

Rozhodnutí o grantu – POUKAZ 1

Stáhnout PDF

 

Rozhodnutí o grantu – POUKAZ 2

Stáhnout PDF

 

Všeobecné podmínky

Stáhnout PDF

 

 


Harmonogram a pravidla

Výzva k podávání návrhů bude zveřejněna podle tohoto provizorního harmonogramu:

Období pro podávání návrhů v rámci výzvy

od 10. ledna 2022 do 16. prosince 2022

Vyhodnocení předložených žádostí v průběhu tohoto období

týdenní uzávěrka: každý pátek

Lhůta pro vyhodnocení a oznámení

10 pracovních dnů od uzávěrky

 

Týdenní uzávěrka znamená, že všechny žádosti předložené během předcházejícího týdne budou podrobeny vyhodnocení.

Pokud se úřad v průběhu postupu vyhodnocování obrátí na žadatele s žádostí o doplňující informace, dochází k pozastavení lhůty pro vyhodnocení a oznámení s účinkem ode dne odeslání této žádosti úřadem. Lhůta začne znovu běžet v den obdržení požadovaných informací nebo přepracovaných dokumentů.

Žadatelé budou o výsledcích postupu vyhodnocování individuálně informováni prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktním osobám uvedeným v elektronickém formuláři. Je odpovědností žadatele v elektronickém formuláři uvést správnou e-mailovou adresu kontaktních osob.

Toto oznámení bude obsahovat:

  • pro neúspěšné žadatele důvody zamítavého rozhodnutí,
  • pro úspěšné žadatele: potvrzení kladného rozhodnutí a v příloze kopii rozhodnutí o grantu (POUKAZ). Pokud jste podali žádost o poukaz 1 i poukaz 2, obdržíte dvě samostatná rozhodnutí o grantu, pro každý poukaz zvlášť.

Upozorňujeme, že poukazy nemají zpětný účinek, náklady na činnosti provedené před obdržením rozhodnutí o grantu nemohou být proplaceny.

Pokud dojde k vyčerpání všech finančních prostředků před koncem období pro podávání návrhů v rámci výzvy, on-line systém pro podávání žádostí (elektronický formulář) se uzavře a žadatelé o tom budou informováni na internetových stránkách Fondu pro MSP.

Otázky a odpovědi

Veškeré konkrétní otázky týkající se této výzvy je nutné adresovat informačnímu centru úřadu EUIPO na adrese:

information@euipo.europa.eu

Nejprve si projděte oddíl často kladených dotazů, kde úřad pravidelně zveřejňuje odpovědi na veškeré předložené otázky s cílem zajistit rovnocenné zacházení se všemi potenciálními žadateli.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.