Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii


Obsah této webové stránky je dostupný pouze v jazyce English, Español, Deutsch, Français a Italiano.

Odvolací senáty

„Usilovně pracujeme na tom, aby si odvolací senáty upevnily svou pozici kvalitního, efektivního, soudržného a moderního orgánu pro řešení sporů v oblasti práv duševního vlastnictví.“
João Negrão, prezident odvolacích senátů

Odvolací senáty odpovídají za rozhodování o odvoláních podaných proti rozhodnutím prvního stupně přijatým úřadem EUIPO v otázkách ochranných známek Evropské unie a zapsaných průmyslových vzorů Společenství. Rozhodnutí senátů následně podléhají přezkumu Tribunálu, proti jehož rozsudkům lze v otázkách práva podat odvolání k Soudnímu dvoru Evropské unie (EU). Odvolací senáty jsou nezávislé a při rozhodování o věcech nejsou vázány žádnými pokyny.

 

Nařízení

Činnost odvolacích senátů upravuje nařízení v přenesené pravomoci o OZEU. Toto nařízení se použije při správě odvolání jak podle nařízení o ochranných známkách, tak podle nařízení o průmyslových vzorech.

 

Jednací řád

Jednací řád je komplexním souborem procesních pravidel použitelných na všechna odvolací řízení před odvolacími senáty, a to jak pro ochranné známky EU, tak pro zapsané průmyslové vzory Společenství.

 

Prezidium

Prezidium stanovuje pravidla a organizuje práci odvolacích senátů, včetně přidělování členů do konkrétních senátů a vytváření pravidel pro přidělování věcí senátům. Prezidium je složeno z prezidenta odvolacích senátů, který mu předsedá, předsedů senátů a členů senátu zvolených pro každý kalendářní rok všemi členy senátů (kromě prezidenta odvolacích senátů a předsedů senátů).

O těchto záležitostech rozhoduje každoročně prezidium. V současnosti jsou činné čtyři odvolací senáty zabývající se výlučně věcmi týkajícími se ochranných známek a jeden senát zabývající se věcmi týkajícími se průmyslových vzorů. Velký senát může navíc projednat jakoukoli věc týkající se ochranných známek či průmyslových vzorů.

Rozhodnutí prezidia

 

Členové odvolacích senátů

Prezident odvolacích senátů je jmenován Radou Evropské unie. Prezident vykonává řídící a organizační funkce a předsedá prezidiu a velkému odvolacímu senátu. Předsedové odvolacích senátů jsou rovněž jmenováni Radou Evropské unie. Odpovídají za řízení a organizaci práce příslušných senátů a jmenování zpravodaje pro každé odvolací řízení. Členové odvolacích senátů jsou jmenováni správní radou úřadu.

 

Akční plán odvolacích senátů na období 2021–2026

Poskytování vysoce kvalitních služeb v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů podnikům, které se dovolávají ochrany výsledků svých investic do inovací, má zásadní význam a je cílem úsilí vyvíjeného Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). V tomto ohledu hrají odvolací senáty v systému práv duševního vlastnictví klíčovou roli, neboť zajišťují nezávislý, efektivní a profesionální způsob řešení sporů.

Akční plán odvolacích senátů na období 2021–2026 je v této souvislosti interním prováděcím plánem, který určuje, jakým směrem se budou ubírat odvolací senáty v následujících letech, jak se vypořádají s úkoly, které před ně budou kladeny, a především jak přispějí k naplnění strategického plánu SP2025. Plán se proto zaměřuje na další rozvoj činnosti odvolacích senátů tím, že představuje řadu iniciativ, které mají být zahájeny v příštích pěti letech s cílem naplnit obnovenou vizi odvolacích senátů coby kvalitního, efektivního a soudržného moderního orgánu pro řešení sporů v oblasti práv duševního vlastnictví.

Cíle akčního plánu

  • Zajistit, aby odvolací senáty byly schopny zvládat rostoucí počet stále složitějších odvolacích řízení a aby vydávaly včasná kvalitní rozhodnutí ve prospěch svých uživatelů.
  • Zvyšovat kvalitu prostřednictvím vytvoření jednotnější a soudržnější rozhodovací praxe, která je navíc sladěna s judikaturou Tribunálu a Soudního dvora EU, s cílem zajistit pro uživatele vyšší úroveň předvídatelnosti a právní jistoty, pokud jde o celkovou činnost úřadu EUIPO.
  • Zaměřit se na včasné vydávání kvalitních rozhodnutí při zachování otevřenosti veřejné kontrole. V tomto ohledu je zde i dodatečný úkol související s potřebou zvýšit transparentnost a zajistit odpovědnost ve všech činnostech odvolacích senátů.
  • Přispívat ke zlepšení a rozšiřování využívání alternativního řešení sporů v rámci úřadu EUIPO s cílem nabídnout stranám vhodné mechanismy a nástroje nalézání odborných a rychlých řešení jejich sporů v rané fázi coby prostředku podpory podniků, zejména těch malých a středních.
  • Spolupracovat s externími partnery, jako jsou odvolací orgány vnitrostátních úřadů průmyslového vlastnictví, evropské a vnitrostátní soudy a sdružení uživatelů, s cílem usnadnit plynulou výměnu odborných znalostí a poznatků a další rozšiřování společných postupů v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů.

V souvislosti s těmito cíli struktura akčního plánu zahrnuje 5 prioritních oblastí a 19 propojených klíčových iniciativ pro opatření, která mají být prováděna v úzké spolupráci s interními a externími partnery.

 

 

 

Produktivita odvolacích senátů

 

 

 

Boards of Appeal publications

Yearly overview of CJ/GC case-law* Show Hide
 
Yearly overview of Boards of Appeal decisions* Show Hide
 
Boards of Appeal Case-law Research Reports** Show Hide
 
Boards of Appeal studies *** Show Hide


* The summaries and/or key points are provided for information purpose only and do not necessarily reproduce the exact wording of the decisions / judgments. The hyperlinks in case references lead to the Office’s eSearch Case Law database, giving users an easy access to decisions and judgments, together with any available translations.

** These reports are the result of discussions within the Consistency Circles and the General Consistency Meeting of the Boards of Appeal and reflect the views at the given date. They are working document and should not be considered to have any binding effect on the Boards of Appeal. For queries or feedback please contact BoA-CC-Coordination@euipo.europa.eu

***These studies reflect the opinion of the experts that have prepared them. Their purpose is to provide information and facilitate understanding of market realities and the legal and economic regulations and practices on specific issues in the Member States. In no way they should be considered as the opinion of the Boards of Appeal or having any kind of binding effect on the Boards

 

 

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací