Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Odvolání

Kdo může podat odvolání?

Odvolání může podat kdokoli, kdo považuje rozhodnutí za nevyhovující jeho požadavkům.

Poplatek za odvolání ve věci ochranné známky činí 720 EUR a ve věci průmyslového vzoru 800 EUR.

Lhůta a forma odvolání

Je třeba rozlišovat mezi oznámením o odvolání a odůvodněním. Více informací získáte kliknutím na textová pole níže.

Oznámení o odvolání

  • Oznámení napadeného rozhodnutí

  • 2 měsíce

  • 4 měsíce

Odůvodnění

Přezkoumání v prvním stupni

Po obdržení odůvodnění spisovna odvolacích senátů předloží odvolání (oznámení o odvolání a odůvodnění) v prvním stupni. Ve věcech ex parte, tj. ve věcech, které zahrnují pouze jednoho účastníka, oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, opraví své rozhodnutí, pokud považuje odvolání za přípustné a opodstatněné. Pokud jej za přípustné nebo opodstatněné nepovažuje, věc vrátí odvolacím senátům.

Poté, co vstoupilo v platnost nařízení o ochranné známce EU, úřad již ve věcech inter partes (řízeních s více účastníky) předběžné přezkoumání odvolání neprovádí.

Věci ex parte

Jakmile je ve věci ex parte ukončeno předběžné přezkoumání, spis je předán předsedovi příslušného odvolacího senátu, který jmenuje zpravodaje.

Věci inter partes

Ve věcech inter partes je postup mírně odlišný. V souladu s jednacím řádem odvolacích senátů může napadená strana po obdržení odůvodnění předložit své vyjádření. Po jeho poskytnutí může odvolací senát povolit předložení dalších vyjádření (repliky/dupliky).

Po ukončení písemné části řízení je spis předán předsedovi příslušného odvolacího senátu, který jmenuje zpravodaje.

V obou typech řízení se zpravodaj, pokud to považuje za přínosné, obrátí na účastníka/účastníky řízení s žádostí o objasnění důležitých otázek týkajících se odvolání. Pokud tak neučiní, je vypracován návrh rozhodnutí, o němž se senát poradí. Jakmile odvolací senát přijme rozhodnutí, je rozhodnutí sděleno účastníkům řízení.

Tribunál

Proti rozhodnutím odvolacích senátů je možné se odvolat k Tribunálu, a to do dvou měsíců od oznámení rozhodnutí. Přípustné důvody takových odvolání jsou uvedeny v čl. 72 odst. 2 nařízení o ochranné známce Evropské unie a v čl. 61 odst. 2 nařízení o průmyslových vzorech Společenství.

Proti veškerým rozsudkům Tribunálu se lze odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie.

 

 

Neuzavřené a uzavřené věci velkého senátu

Neuzavřené věci velkého senátu

Uzavřené věci velkého senátu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.