Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Portál transparentnosti – Finanční otázky

Úřad EUIPO je financován výhradně z vlastních zdrojů. Veškerá jeho činnost je hrazena z poplatků za zápis, což znamená, že ani úřad, ani jeho práce nepředstavují pro Evropskou unii či její daňové poplatníky žádnou další finanční zátěž. Mezi oficiální finanční dokumenty úřadu EUIPO patří rozpočet, roční účetní závěrka, zpráva o rozpočtovém a finančním řízení, zpráva Evropského účetního dvora a dokumenty související s prací rozpočtového výboru úřadu EUIPO.

Rozpočet úřadu EUIPO 2023

 

Rozpočet úřadu EUIPO na nadcházející rok je po svém vypracování předložen ke schválení rozpočtovému výboru úřadu. Rozpočet nelze plnit, dokud není schválen rozpočtovým výborem, který tvoří zástupci členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu.
 


PDF Více informací >>

Roční účetní závěrka 2021

 

Roční účetní závěrku tvoří finanční výkazy úřadu (rozvaha, výsledovka, tabulka peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech) a zprávy o plnění rozpočtu úřadu EUIPO. Roční účetní závěrka musí splňovat příslušná pravidla, musí být přesná a úplná a musí podávat věrný a poctivý obraz. Vypracovává se v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami.


PDF Více informací >>

Zprávy Evropského
účetního dvora

 

Evropský účetní dvůr je orgánem EU, který je odpovědný za kontrolu finančních prostředků Evropské unie. Jako externí auditor EU přispívá ke zlepšování finančního řízení EU a jedná jako nezávislý ochránce finančních zájmů Unie. Jeho úlohou je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány. Evropský účetní dvůr vydává každý rok zprávu o auditu úřadu EUIPO, která se následně zveřejňuje na internetových stránkách úřadu EUIPO.
 


PDF Více informací >>

Nařízení rozpočtového výboru
č. BC-1-19

nařízení rozpočtového výboru úřadu EUIPO, kterým se stanoví finanční ustanovení platná pro úřad

Tento dokument specifikuje finanční ustanovení platná pro úřad. Mimo jiné vymezuje harmonogram pro účetní výkaznictví a rozpočtové řízení úřadu a stanovuje rozpočtové zásady, jakož i pravidla pro zadávání veřejných zakázek a externí audit.


PDF

Více informací o účetních závěrkách a financování   Více informací >>
Rozpočtový výbor úřadu   Více informací >>

 

Název DIN Vytvořeno Zobrazení
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.