Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu


 

Postupy týkající se ochranných známek

Předchozí vydání metodických pokynů naleznete v archivu.

 

Oddíly Nedávné změny Datum vstupu v platnost

Úvod

  01.10.2017

Poznámka vydavatele a obecný úvod

  01.10.2017
Část A: Obecná pravidla    

Oddíl 1: Komunikační prostředky, lhůty

  01.10.2017

Oddíl 2: Obecné zásady řízení, které je třeba dodržovat

  01.10.2017

Oddíl 3: Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků

  01.10.2017

Oddíl 4: Jazyk řízení

  01.10.2017

Oddíl 5: Kvalifikované zastupování

  01.10.2017

Oddíl 6: Zrušení rozhodnutí, výmaz zápisů z rejstříku a oprava chyb

  01.10.2017

Oddíl 7: Přezkoumání

  01.10.2017

Oddíl 8: Navrácení do původního stavu

  01.10.2017

Oddíl 9: Rozšíření

  01.10.2017
Část B: Průzkum    

Oddíl 1: Řízení

  01.10.2017

Oddíl 2: Formální náležitostí

  01.10.2017

Oddíl 3: Třídění

01.01.2019 01.10.2017

Oddíl 4: Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu

   

Kapitola 1: Obecné zásady

  01.10.2017

Kapitola 2: Definice ochranné známky EU (čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 3: Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost (čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 4: Popisné ochranné známky (čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 5: Obvyklá označení nebo údaje (čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 6: Tvary nebo jiné vlastnosti se v zásadě technickou funkcí, podstatnou hodnotou nebo vyplývající z povahy výrobků (čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 7: Ochranné známky, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem nebo s dobrými mravy (čl. 7 odst. 1 písm. f) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 8: Klamavé ochranné známky (čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 9: Ochranné známky, které jsou v rozporu s vlajkami a jinými symboly (čl. 7 odst. 1 písm. h) a i) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 10: Ochranné známky, které jsou v rozporu s označeními původu a zeměpisnými označeními (čl. 7 odst. 1 písm. j) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 11: Ochranné známky, které jsou v rozporu s tradičními výrazy pro víno (čl. 7 odst. 1 písm. k) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 12: Ochranné známky, které jsou v rozporu se zaručenými tradičními specialitami (čl. 7 odst. 1 písm. l) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 13: Ochranné známky, které jsou v rozporu se staršími názvy odrůd rostlin (čl. 7 odst. 1 písm. m) nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 14: Rozlišovací způsobilost získaná užíváním (čl. 7 odst. 3 nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Kapitola 15: Kolektivní ochranné známky Evropské unie

  01.10.2017

Kapitola 16: Certifikační ochranné známky Evropské unie

  01.10.2017
Část C: Námitky    

Oddíl 0: Úvod

  01.10.2017

Oddíl 1: Procesní záležitosti

  01.10.2017

Oddíl 2: Totožnost a nebezpečí záměny

   

Kapitola 1: Obecné zásady

  01.10.2017

Kapitola 2: Porovnání výrobků a služeb

01.01.2019 01.10.2017

Kapitola 3: Relevantní veřejnost a úroveň pozornosti

  01.10.2017

Kapitola 4: Porovnání označení

  01.10.2017

Kapitola 5: Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky

  01.10.2017

Kapitola 6: Další faktory

  01.10.2017

Kapitola 7: Celkové posouzení

  01.10.2017

Oddíl 3: Neoprávněné podání přihlášky jednatelem vlastníka ochranné známky(čl. 8 odst. 3 nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Oddíl 4: Práva podle čl. 8 odst. 4 a 6 nařízení o OZEU

  01.10.2017

Oddíl 5: Ochranné známky s dobrým jménem (čl. 8 odst. 5 nařízení o OZEU)

  01.10.2017

Oddíl 6: Důkaz o užívání

  01.10.2017
Část D: Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti    

Oddíl 1: Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti

  01.10.2017

Oddíl 2: Důležitá ustanovení

  01.10.2017
Část E: Operace prováděné v rejstříku    

Oddíl 1: Změny v zápisu

  01.10.2017

Oddíl 2: Konverze

  01.10.2017

Oddíl 3: Ochranné známky Evropské unie a zapsané (průmyslové) vzory Společenství jako předměty vlastnictví

   

Kapitola 1: Převod

  01.10.2017

Kapitola 2: Licence, věcná práva, nucený výkon práva, úpadková nebo podobná řízení

  01.10.2017

Oddíl 4: Obnova

  01.10.2017

Oddíl 5: Nahlížení do spisů

  01.10.2017

Oddíl 6: Další zápisy do rejstříku

   

Kapitola 1: Protinávrhy

  01.10.2017
Část M: Mezinárodní ochranné známky   01.10.2017
Poslední aktualizace stránky 15-02-2019
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací