Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Fond pro MSP


 
Fond pro MSP Ideas Powered for Business je grantový program, který byl vytvořen za účelem pomoci malým a středním podnikům (MSP) z EU v oblasti práv duševního vlastnictví. Fond pro MSP je iniciativou Evropské komise, kterou provádí Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a která bude probíhat od 10. ledna 2022 do 16. prosince 2022.

Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků budou žádosti vyřizování podle pořadí, v jakém byly podány.

Proč je ochrana vašeho duševního vlastnictví nezbytná

V digitální éře je ochrana duševního vlastnictví nutností. Jedná se o jedinou zákonnou možnost ochrany jedinečných nápadů, výrobků či služeb před napodobováním nebo využíváním bez povolení. Ochrana duševního vlastnictví se může vztahovat na řadu různých aktiv včetně ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, podnikové identity, výrobků, služeb i technologických postupů.

Kdo může z Fondu pro MSP čerpat

Fond nabízí pomoc malým a středním podnikům usazeným v Evropské unii. Žádost může podat majitel, zaměstnanec nebo zplnomocněný zástupce malého nebo středního podniku v EU s oprávněním za podnik jednat. Granty se vždy převádějí přímo danému podniku.

Jak Fond pro MSP funguje:

Vybrat

VAŠE ZEMĚ

Fond pro MSP je kompenzačním programem, který vydává poukázky, jež lze využít k částečnému proplacení nákladů na vybrané činnosti. Podle činnosti se rozlišují dva druhy poukázek:

poukázka č. 1

1 500 EUR

K náhradě nákladů na poplatky za službu IP Scan, ochranné známky a průmyslové vzory.

poukázka č. 2

750 EUR

K náhradě nákladů na poplatky za patenty.

 
 
 
 
 
 


Pro čerpání z Fondu pro MSP je třeba:
 1. zaregistrovat se, přihlásit se ke svému účtu u Fondu pro MSP a podat formulář žádosti.
 2. Po schválení žádosti bude žadateli zasláno oznámení o udělení grantu společně s poukázkami*. Následně může žadatel požádat o příslušné činnosti v oblasti duševního vlastnictví.
 3. O náhradu nákladů na činnosti v oblasti duševního vlastnictví se žádá až po jejich zaplacení, a to pomocí formuláře, který žadatel nalezne na svém účtu u Fondu pro MSP.
*Poznámka: Platnost poukázek je 4 měsíce od obdržení grantu; v případě potřeby lze platnost v průběhu posledních 30 dnů prodloužit o další 2 měsíce. Během této doby můžete požádat o činnosti v oblasti duševního vlastnictví, uhradit příslušné poplatky a následně poukázky aktivovat prostřednictvím žádosti o odpovídající náhradu nákladů.

Poukázky je třeba aktivovat v době jejich platnosti!

Po aktivaci poukázky následuje „prováděcí období“, během kterého lze požádat o další činnosti v oblasti duševního vlastnictví a požádat o náhradu dalších nákladů. Jedná se o období:
 • 6 měsíců u poukázky č. 1
 • 12 měsíců u poukázky č. 2
V obou případech máte po uplynutí „prováděcího období“ k dispozici dalších maximálně 30 dnů, během nichž můžete požádat o náhradu nákladů.

Činnosti, u kterých lze žádat o náhradu nákladů

V roce 2022 bude Fond pro MSP určen pro činnosti, které malým a středním podnikům pomáhají v uplatňování strategie v oblasti duševního vlastnictví.

Proplacení 90 % nákladů na službu předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan)

 • S odborníkem na duševního vlastnictví, kterého určí vnitrostátní úřad duševního vlastnictví, společně prozkoumáte svůj obchodní model, výrobky či služby a plán růstu a stanovíte si nejvhodnější strategii v oblasti duševního vlastnictví pro váš podnik. Služba IP Scan nepředstavuje právní službu.

 • Po posouzení vám odborník na duševní vlastnictví poskytne úplnou zprávu o možné strategii vaší společnosti v oblasti duševního vlastnictví a navrhne soubor osvědčených postupů a doporučení k tomu, jak byste mohli svá práva duševního vlastnictví v budoucnu řídit, chránit a rozvíjet.

 • Služba IP Scan se vztahuje na všechna práva duševního vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory, patenty, užitné vzory, odrůdy rostlin, zeměpisná označení), a to i na práva, která nejsou zapsána nebo zápisu nepodléhají (autorská práva, obchodní tajemství), a na názvy společností a doménová jména.

 • Podrobnější informace o službě IP Scan a o tom, v čem může být přínosná, naleznete na internetové stránce věnované službě IP Scan. Podrobnosti o službě IP scan poskytované v rámci Fondu pro MSP jsou k dispozici na internetových stránkách příslušného   úřadu duševního vlastnictví.

 

Úroveň ochrany, kterou si vyberete (vnitrostátní, regionální, unijní, nebo mezinárodní), závisí na vaší obchodní strategii a na vašem plánu růstu. Pokud váháte nad konkrétním druhem ochrany nebo jejím územním rozsahem, může vám ke správném výběru pomoci služba předběžné diagnózy v oblasti duševního vlastnictví (IP Scan) nebo konzultace v oblasti duševního vlastnictví zdarma (bezplatná služba).

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory na úrovni EU:
  Můžete požádat o proplacení 75 % nákladů na poplatky za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, na poplatky za další třídy a poplatky za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na úrovni EU. U tohoto druhu ochrany je třeba zápis u úřadu EUIPO.

 • Proplacení 75 % nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory na vnitrostátní a regionální úrovni
  Můžete požádat o proplacení 75 % nákladů na poplatky za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, na poplatky za další třídy a poplatky za průzkum, zápis, zveřejnění a odklad zveřejnění na vnitrostátní a regionální úrovni. U tohoto druhu ochrany se zápis provádí přímo u vnitrostátního úřadu duševního vlastnictví, nebo v případě regionální ochrany pro území Belgie, Nizozemska a Lucemburska u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví.

 • Proplacení 50% nákladů na poplatky za ochranné známky a průmyslové vzory mimo území EU
  Můžete požádat o proplacení 50 % nákladů na základní poplatky za přihlášku ochranné známky a/nebo průmyslového vzoru, na určovací poplatky a na následné určovací poplatky mimo území EU. Vyloučeny jsou určovací poplatky ze zemí EU i poplatky, které účtuje úřad původu. U tohoto druhu ochrany se žádost podává u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

 

 • Proplacení 50 % nákladů na poplatky za patenty na vnitrostátní úrovni
  Můžete požádat o náhradu 50 % nákladů na vnitrostátní poplatky ve fázi před udělením patentu (např. nákladů na podání, rešerši a průzkum), na poplatky za udělení patentu a za zveřejnění. U tohoto druhu ochrany se zápis provádí přímo u vnitrostátního úřadu duševního vlastnictví.

Podrobné informace o limitech a poplatcích lze nalézt ve výzvě k podávání návrhů a v příslušných přílohách.

Úřad duševního vlastnictví nabízí i vlastní službu předběžné diagnózy, která do působnosti Fondu pro MSP nepatří. Další informace jsou uvedeny zde.

Před podáním žádosti:

Podání žádosti je jednoduché. K žádosti si připravte níže uvedené dokumenty. Dokumenty musí být ve formátu PDF (přípustné jsou i naskenované kopie fyzických dokumentů ve formátu PDF). Všechny dokumenty musí být čitelné a nesmí být chráněny heslem.
 
Výpis z bankovního účtu vašeho podniku ( vzor) s těmito údaji: název podniku v položce vlastník účtu, celé číslo IBAN s kódem státu ( příklady) a kód BIC/SWIFT.
 
Pokud váš podnik využívá služeb zástupce nebo jako zástupce malého či středního podniku vystupuje vy, musíte předložit čestné prohlášení ( vzor) podepsané zplnomocněným vlastníkem nebo zaměstnancem podniku.

Seznam poplatků a kontaktních údajů:

Níže si můžete prohlédnout seznam proplácených poplatků v rámci jednotlivých činností a zemí, ale i konkrétní kontaktní údaje v rámci úřadu EUIPO, organizace WIPO a úřadů členských států pro duševní vlastnictví, jejichž prostřednictvím můžete požádat o pomoc ve všech otázkách souvisejících s Fondem pro MSP.

Tento seznam je pouze orientační a může se měnit, protože shromažďuje informace z různých zdrojů. Nejaktuálnější informace naleznete v původních zdrojích.

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Pokud potřebujete pomoc:

Podrobné informace týkající se iniciativy Ideas Powered for business SME Fund naleznete ve výzvě k podávání návrhů.

Pokud máte nějaký dotaz, můžete se podívat na naše často kladené dotazy nebo s námi můžete chatovat on-line v angličtině, francouzštině, němčině, italštině nebo španělštině. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8:30 do 18:30 (UTC+1).

Jakýkoli dotaz nám můžete také zaslat e-mailem v jednom z úředních jazyků EU na adresu information@euipo.europa.eu.

Užitečné nástroje:

Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací