Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Postup pro zapsané
průmyslové vzory Společenství

Způsoby zápisu

Vlastníte-li zapsaný průmyslový vzor, je to pro vás i vaši konkurenci jasná známka toho, co bylo navrženo a kdy tak bylo učiněno. Toto právo lze obnovit až na 25 let a může se stát ikonickým majetkem vaší společnosti. Váš průmyslový vzor je vaším podpisem v rámci duševních práv.

 

Dobrý průmyslový vzor představuje přidanou hodnotu. Zapsané průmyslové vzory Společenství hodnotu výrobku skutečně zvyšují.

 

Formulář přihlášky obsahuje tři zásadní informace:


Podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství on-line od 350 EUR

Zapište svůj průmyslový vzor
snadno a rychle

Podání přihlášky on-line 

* Důrazně doporučujeme přihlašovat průmyslové vzory on-line pomocí nástroje pro elektronické přihlašování průmyslových vzorů Společenství. On-line nástroj má mnoho výhod. Podání přihlášky faxem nedoporučujeme, protože kvalita vyobrazení průmyslového vzoru (či vzorů) se během faxového přenosu nebo při přijetí přihlášky úřadem může zhoršit.
Dále vás upozorňujeme, že zpracování přihlášek zaslaných faxem trvá až o jeden měsíc déle. To je způsobeno tím, že před dalším zpracováním přihlášky čekáme až jeden měsíc (od data přijetí přihlášky faxem) na kopii potvrzení. Jakmile tato lhůta uplyne, pokračujeme v průzkumu na základě dokumentů ve spisu.

Můžete využít našich nižších sazeb, pokud v jedné přihlášce přihlašujete více průmyslových vzorů pro stejný nebo podobný typ výrobků.

Podání přihlášky

Zapsaný průmyslový vzor Společenství vám prostřednictvím jediného zápisu provedeného on-line přiznává výlučná práva ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie. Je platný pět let. Jeho platnost lze opakovaně obnovovat, vždy na období dalších pěti let, maximálně však na celkovou dobu 25 let.

Před podáním přihlášky se můžete také podívat na naše tipy pro podání přihlášky průmyslového vzoru a osvědčené postupy, abyste se vyhnuli chybám v přihlášce.

 

Podat bezchybnou přihlášku

Jak se vyvarovat problémů – naše doporučení.

 

Další informace o našich poplatcích

 

Podejte přihlášku zapsaného průmyslového vzoru Společenství ve čtyřech krocích.

Možnost zvolit k zápisu vašeho průmyslového vzoru režim Fast Track (zrychlený postup).

Logo režimu Fast Track (zrychleného postupu)chleného postupu)chleného postupu)chleného postupu)
 
 
 • Vytvoření a podání přihlášky vám nemusí zabrat více než 10 minut.
 • Postupem podání přihlášky vás provedeme krok za krokem.
 • Více informací o režimu Fast Track (zrychleném postupu)
 • Platbu je možné provést pouze kreditní kartou nebo prostřednictvím běžného účtu. Úhrada bankovním převodem není možná.

 

Rozšířená verze formuláře

Rozšířenou verzi formuláře přihlášky použijte v případě, že chcete předložit vlastní označení výrobku, uplatnit později právo přednosti, přiložit později doklady o právu přednosti nebo doplnit výstavní prioritu. Upozorňujeme, že použití tohoto formuláře přihlášky vylučuje její zpracování v režimu Fast Track.

Postup zápisu

Právě jste podali přihlášku průmyslového vzoru. Co bude dál? Máte něco udělat?

Jakmile Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vaši přihlášku obdrží, zkontrolují ji naši průzkumoví referenti. Pokud jste ji podali on-line, cesta k zápisu průmyslového vzoru bude přímá. Většina on-line podání je zapsána během několika dní.

Následující postup se používá v případě přihlášek podaných přímo úřadu EUIPO. U mezinárodních zápisů podaných organizaci WIPO a určených EU kontroluje většinu z formálních náležitostí Mezinárodní úřad Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).


Kritéria průzkumu

Formální požadavky

Všechny přihlášky procházejí kontrolou formálních náležitostí. Když průzkumový referent odhalí problém, jste za účelem zjednání nápravy informováni vy nebo váš zástupce (pokud jste nějakého jmenovali). Zpravidla máte dva měsíce na to, abyste na námitku průzkumového referenta (neboli na písemné upozornění na nedostatky, jak tento dokument nazýváme) odpověděli. Pokud tato lhůta nestačí, můžete požádat o prodloužení. Úřad EUIPO obecně schvaluje první žádost o prodloužení automaticky. Avšak druhá žádost o prodloužení je schválena pouze v případě, že je dostatečně a náležitě odůvodněna.


Zde je několik příkladů problémů, které mohou nastat:

Řešení

Vyobrazení, které jste předložili, není vhodné k reprodukci, tj. z vyobrazení není jasné, pro co je žádána ochrana. Řešení Skrýt

Budete požádáni, abyste zaslali (poštou) jasné vyobrazení průmyslového vzoru, pro který žádáte ochranu. Datum, kdy úřad EUIPO vyobrazení obdrží, se stane datem podání.

Pohledy, které jste předložili, nejsou vzájemně konzistentní. Řešení Skrýt

Budete požádáni o:

 • odstranění nekonzistentního pohledu (či pohledů) ze své přihlášky, nebo
 • převedení své přihlášky na hromadnou přihlášku různých průmyslových vzorů a zaplacení odpovídajících poplatků.
Jste buď společnost, která nemá sídlo nebo skutečnou pobočku v Evropské unii, nebo fyzická osoba, která má bydliště mimo území Evropské unie, a nejmenovali jste zástupce. Řešení Skrýt

Budete požádáni o jmenování zástupce.

Poplatky, které jste uhradili, nezahrnují všechny průmyslové vzory, které přihlašujete. Řešení Skrýt

Budete požádáni, abyste zaplatili neuhrazený poplatek nebo některé ze svých průmyslových vzorů odebrali.

Neoznačili jste výrobek nebo je označení chybné. Řešení Skrýt

Budete požádáni o označení výrobku nebo upřesnění povahy a účelu výrobků, aby bylo možné jej správně zatřídit. Důrazně vám doporučujeme, abyste používali nástroj třídění Eurolocarno.


Pokud vaše odpověď problém nevyřeší, průzkumový referent odmítne vaši přihlášku průmyslového vzoru buď v plném rozsahu, nebo v případě hromadné přihlášky odmítne přihlášku některých průmyslových vzorů. Průzkumový referent vydá rozhodnutí, proti kterému se v případě nesouhlasu můžete odvolat.

Co zkoumáme

Věcný průzkum úřadu EUIPO se omezuje na dvě oblasti:

 1. Je váš průmyslový vzor průmyslovým vzorem?
  Představuje váš průmyslový vzor vzhled výrobku jako celku nebo jeho části? Domnívá-li se průzkumový referent, že nepředstavuje, vydá oznámení. Takové oznámení by například vydal k průmyslovému vzoru představujícímu živou rostlinu.
 2. Obsahuje průmyslový vzor prvek, který odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům?
  Význam pojmů veřejný pořádek a dobré mravy se může v jednotlivých zemích lišit. Vzhledem k jednotné povaze zapsaného průmyslového vzoru Společenství pro zamítnutí stačí, aby bylo shledáno, že je průmyslový vzor v rozporu s veřejným pořádkem alespoň v jedné části Evropské unie.

Pokládá-li průzkumový referent váš průmyslový vzor za odporující některému z těchto dvou pravidel, pošle vám písemné upozornění na nedostatky, v němž vám nabídne možnost vyobrazení průmyslového vzoru vzít zpět nebo změnit. Můžete také předložit připomínky. Pokud se rozhodnete, že předložíte pozměněné vyobrazení průmyslového vzoru, toto vyobrazení bude přípustné pod podmínkou, že je zachována „identita průmyslového vzoru". Samozřejmě nemůžete předložit zcela odlišný průmyslový vzor. Můžete pouze odstranit nebo odmítnout bezvýznamné znaky, tj. ty, jichž si informovaný uživatel pravděpodobně nevšimne.

Pokud vůbec neodpovíte nebo problém, na který průzkumový referent upozornil, nevyřešíte, pošle vám oznámení, že průmyslový vzor byl zamítnut. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.

Vyloučeno z kontroly

Úřad z úřední moci nebude kontrolovat, zda je váš průmyslový vzor nový nebo zda má individuální povahu. Třetí strany mohou požádat, aby byl váš průmyslový vzor prohlášen za neplatný. Řízení o prohlášení neplatnosti lze zahájit pouze proti průmyslovému vzoru, který byl již zapsán, a nikoli během postupu zápisu.

Doklad o zápisu

Pokud není zjištěn žádný problém nebo pokud všechny vzniklé problémy vyřešíte, bude váš průmyslový vzor zapsán. Bude také zveřejněn ve Věstníku průmyslových vzorů Společenství. Pokud jste požádali o odklad zveřejnění svého průmyslového vzoru, bude zveřejněno pouze číslo průmyslového vzoru, datum podání, data zápisu a jméno přihlašovatele a zástupce. Samotné vyobrazení průmyslového vzoru zveřejněno nebude.

Osvědčení o zápisu se vystavuje on-line po úplném zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru Společenství. Ke stažení osvědčení jste vyzváni den po zveřejnění. Papírová kopie osvědčení vystavena nebude. Lze však požádat o neověřené nebo ověřené kopie osvědčení o zápisu.

Jak napadnout rozhodnutí úřadu

Strany negativně postižené konečným řešením mohou podat odvolání. Pokud chcete podat odvolání, můžete použít náš papírový formulář. V případě potřeby si můžete také přečíst vysvětlivky. Můžete tak učinit i on-line prostřednictvím sekce User Area.

Poslední aktualizace stránky 01-07-2020
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací