Přejít na domovskou stránku
EUIPO
Chraňte své ochranné známky a (průmyslové) vzory v Evropské unii.

Chraňte své duševní vlastnictví v Evropské unii

Menu

Novinky

březen 19, 2020 O úřadu EUIPO

Prodloužení lhůt v souvislosti s COVID-19: dotčené lhůty, povaha prodloužení a sdělení uživatelům


 

S cílem poskytnout uživatelům další pokyny týkající se rozhodnutí č. EX-20-3, na jehož základě se v souvislosti s šířením nákazy koronavirem prodlužují lhůty, které měly vypršet v období mezi 9. březnem a 30. dubnem 2020, bylo vydáno následující vysvětlení ohledně dotčených lhůt, povahy prodloužení, opatření k přizpůsobení sdělení zasílaných uživatelům a dopadu na běžné účty.

Ι. LHŮTY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TOTO PRODLOUŽENÍ

Článek 1 rozhodnutí výkonného ředitele úřadu č. EX-20-3 ze dne 16. března 2020 prodlužuje „všechny lhůty, které měly vypršet v období mezi 9. březnem a 30. dubnem 2020 včetně a které se vztahují na všechny účastníky řízení před úřadem,“ do 1. května (ve skutečnosti 4. května, neboť 1. května je svátek, po němž následuje víkend).

Čl. 101 odst. 4 nařízení o OZEU, který výkonnému řediteli uděluje pravomoc prodloužit lhůty v případě mimořádné události, používá podobné výrazy a rovněž zmiňuje „všechny lhůty“ a „všechny účastníky řízení“.

Výraz „všechny lhůty“ je třeba brát doslovně a zahrnuje všechny procesní lhůty bez ohledu na to, zda byly stanoveny úřadem nebo zda mají zákonnou povahu (tj. jsou stanoveny přímo v nařízeních).

V zájmu jasnosti toto vyjádření zahrnuje:

 • lhůty stanovené kterýmkoli útvarem úřadu v kterémkoli řízení před úřadem EUIPO, včetně jeho odvolacích senátů,
 • lhůty stanovené přímo nařízením o OZEU, prováděcím nařízením o OZEU nebo nařízením v přenesené pravomoci o OZEU, jakož i nařízením o (průmyslových) vzorech Společenství a prováděcím nařízením o (průmyslových) vzorech Společenství,
   
  • včetně lhůt vycházejících z Pařížské úmluvy nebo jiných mezinárodních smluv a
  • bez ohledu na to, zda jsou osvobozeny od povinnosti navrácení do původního stavu ve smyslu čl. 104 odst. 5 nařízení o OZEU a čl. 67 odst. 5 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství.
    
 • Prodloužení se vztahuje zejména na tyto zákonné lhůty:
   
  • zaplacení přihlašovacího poplatku (článek 32 nařízení o OZEU),
  • právo přednosti (čl. 34 odst. 1 nařízení o OZEU a článek 41 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství),
  • výstavní priorita (čl. 38 odst. 1 nařízení o OZEU a článek 44 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství),
  • lhůta pro podání námitek (čl. 46 odst. 1 nařízení o OZEU),
  • zaplacení poplatku za podání námitek (čl. 46 odst. 3 nařízení o OZEU),
  • žádost o obnovu (čl. 53 odst. 3 nařízení o OZEU a článek 13 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství),
  • podání odvolání a jeho odůvodnění, zaplacení poplatku za odvolání (čl. 68 odst. 1 nařízení o OZEU a článek 57 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství),
  • převod (článek 139 nařízení o OZEU),
  • odklad zveřejnění průmyslového vzoru (článek 50 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství).

Výraz „řízení před úřadem“ uvedený v rozhodnutí však znamená, že na lhůty související s řízeními před jinými orgány se toto prodloužení nevztahuje, a to ani pokud jsou tato řízení uvedena v nařízeních. To se týká zejména lhůty pro:

 • podání žaloby k Tribunálu proti rozhodnutí odvolacího senátu (čl. 72 odst. 5 nařízení o OZEU a článek 61 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství).

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že výraz „řízení před úřadem“ se vztahuje pouze na otázky týkající se ochranných známek a průmyslových vzorů, což znamená, že na lhůty týkající se záležitostí, které neupravuje nařízení o OZEU nebo nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (jako je zaměstnání nebo zadávání veřejných zakázek) nebo které se týkají jiných věcí (např. správy a řízení úřadu) se rozhodnutí výkonného ředitele rovněž nevztahuje.

II.  POVAHA PRODLOUŽENÍ

Prodloužení lhůt schválené výkonným ředitelem má okamžitý účinek ve smyslu zabránění uplynutí dotčených lhůt k datům, k nimž měly původně vypršet, a stanovení nového data ukončení těchto lhůt platného pro všechny dotčené lhůty, jmenovitě 1. května 2020 (ve skutečnosti 4. května).

Tento účinek nastává automaticky a vychází přímo z uvedeného rozhodnutí výkonného ředitele. Za účelem nabytí účinku tohoto opatření se tedy od dotčených účastníků nevyžaduje, aby úřadu podali žádost o prodloužení lhůty.

Účastníkům probíhajících řízení se tudíž doporučuje, aby nepodávali zbytečné žádosti o prodloužení.

Je však třeba poznamenat, že pokud jsou účastníci schopni vyhovět původní nebo prodloužené lhůtě a rozhodnou se, že splní procesní povinnosti před uplynutím této lhůty, příslušný postup bude mít obvyklý průběh a veškeré předložené dokumenty budou přezkoumány řádným způsobem.

III. SDĚLENÍ ZASÍLANÁ UŽIVATELŮM

Okamžité nabytí účinku prodloužení zahrnuje také skutečnost, že uživatelé, na jejichž lhůty se prodloužení vztahuje, nebudou informováni o prodloužení prostřednictvím individuálního sdělení.

Úřad učinil vše pro to, aby přizpůsobil své informační systémy takovým způsobem, aby zaručil plynulé zpracování lhůt, které měly vypršet před datem, k němuž byly prodlouženy. Pokud by nicméně došlo k nepravděpodobné situaci, kdy by sdělení úřadu nereflektovalo uvedené prodloužení, úřad příslušný případ okamžitě vyřeší a vydá opravu buď z vlastního podnětu, nebo na základě písemné žádosti uživatele uvádějící číslo příslušného spisu.

IV. DOPAD NA BĚŽNÉ ÚČTY

Za účelem objasnění dopadu na postup při nedostatku finančních prostředků na běžném účtu uvádíme, jak je stanoveno v tomto postupu, že pokud se nezdaří odepsat poplatek z účtu k určitému datu, úřad vystaví oznámení o nedostatku finančních prostředků. Od obdržení oznámení má zákazník jeden měsíc na to, aby na svém účtu doplnil finanční prostředky postačující k úhradě příslušných poplatků a administrativních nákladů.

Vzhledem k prodloužení lhůt však úřad nebude vydávat žádná oznámení o nedostatku finančních prostředků na běžných účtech do konce období prodloužení, tj. do 1. května, což ve skutečnosti znamená do 4. května 2020.

Zákazníci mohou využít informace o svém běžném účtu dostupné v User Area k ověření zůstatku a v případě nedostatku finančních prostředků účet doplnit. To jim umožní vyhnout se zablokování odchozích plateb a administrativním nákladům v souvislosti s případnými oznámeními o nedostatku finančních prostředků a zajistit tak pokračování zpracování spisů týkajících se ochranných známek nebo průmyslových vzorů.

Lhůty, které jsou uvedeny v oznámeních o nedostatku finančních prostředků vydaných před 9. březnem 2020 a které měly vypršet v období mezi 9. březnem a 30. dubnem, se automaticky prodlužují do 1. května 2020.

 


 
Pro snazší používání našich internetových stránek využíváme k podpoře technických funkcí soubory cookies. Používáme také webovou analytiku. Více informací