Nové nařízení o ochranné známce EU Změny platné od 1. října 2017

Dne 23. března 2016 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, kterým se mění nařízení o ochranné známce Společenství (pozměňující nařízení).

Na základě tohoto pozměňujícího nařízení došlo mimo jiné ke změně názvu úřadu na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, označení ochranných známek spravovaných úřadem na ochranné známky Evropské unie a systému poplatků za ochranné známky. Další změny se týkají průzkumových řízení, absolutních důvodů, námitek a výmazů, relativních důvodů a odvolání. Přehled změn naleznete zde.

Pozměňující nařízení obsahuje řadu ustanovení, která vstoupí v platnost dne 1. října 2017, jelikož bylo třeba je podrobněji upravit v sekundárních právních předpisech.

Tyto sekundární právní předpisy tvoří prováděcí nařízení a nařízení v přenesené pravomoci, kterými se zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a č. 216/96.

Sekundární právní předpisy obsahují podrobná přechodná ustanovení, která stanoví, kdy se na řízení použijí nové procesní předpisy (Tabulka přechodných ustanovení).

Reforma právních předpisů je dokladem úspěšnosti systému ochranných známek EU a potvrzuje, že jeho hlavní zásady odolaly zkoušce času a nadále splňují potřeby a očekávání podniků. Cílem reformy je na tento úspěch navázat a zavést systém, který je efektivnější a jednotnější jako celek a lépe přizpůsobený éře internetu.

Reforma právních předpisů zejména usiluje o zjednodušení řízení, zvýšení právní jistoty a také jasné definování všech úkolů úřadu, včetně rámce pro spolupráci a sbližování postupů mezi úřadem EUIPO a úřady duševního vlastnictví v členských státech.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Od 1. října 2017 začne platit řada změn, které lze rozdělit do tří hlavních oblastí. Kliknutím na jednotlivé odkazy získáte podrobné informace:

V této sekci naleznete obecné informace a přehled o nařízení o ochranné známce EU, nejsou však právně závazné.
Všem uživatelům (stávajícím i potenciálním) důrazně doporučujeme, aby se seznámili s nařízením (EU) 2015/2424, které je dostupné ve všech jazycích EU.
Upozorňujeme, že směrnice úřadu EUIPO zůstávají i nadále hlavními referenčními dokumenty pro uživatele systému ochranných známek Evropské unie a odborné poradce, kteří se chtějí ujistit, že mají k dispozici nejaktuálnější informace o praxi úřadu EUIPO v oblasti průzkumu.

Informace o změnách, které vstoupily v platnost dne 23. března 2016, naleznete zde.