Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Какво може да бъде регистриран дизайн на Общността

Примери за заявки за дизайни

Прахосмукачка, пример за заявки за дизайн

Прахосмукачка

Номер на дизайна: 003305929-0002

Градинска къщичка, пример за заявки за дизайн

Градински къщички

Номер на дизайна: 002068585-0003


Преди да подадете заявка за дизайн, трябва да обмислите три неща.


Отговаря ли дизайнът на условията за регистрация?

Дизайнът защитава външния вид на даден продукт и по същество е свързан с продукта. Ако няма продукт, няма какво да се защитава.

Всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително опаковка, графични символи и шрифтове, попада в определението за продукт. Части от продукти, които могат да се отделят и сглобяват повторно, също могат да бъдат обект на закрила.

Цветовете сами по себе си, отделните словни елементи и звуци са примери за неща, които не отговарят на условията за регистрация, тъй като не представляват част от външния вид на продукта. Те обаче може да отговарят на условията за закрила на марка.

По същата причина на тези условия не отговарят живите организми и концепциите, които освен това не са годни и за закрила на марка.

Освен това вашият дизайн трябва да не представлява заплаха за обществения ред и определени нравствени стандарти. Дизайни, изобразяващи или насърчаващи насилие и дискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или вярвания, възраст или сексуална ориентация, ще бъдат отхвърлени.

Нов ли е дизайнът?

Съгласно регламента за дизайните се изисква вашият дизайн, независимо дали е РДО или НДО, да бъде нов и оригинален.

Новост

Един дизайн се смята за нов, ако няма идентичен дизайн, който е разгласен преди него. Ако два дизайна се различават само в несъществени детайли, те се считат за идентични.

Оригиналност

Един дизайн е оригинален, ако общото впечатление, създадено у информирания потребител, се различава от впечатлението, създадено от всеки друг предходен дизайн.

Правилно и точно ли е представен дизайнът?

Целта на графичното представяне е да изобрази всички особености на дизайна, за който подавате заявка. Единствено вие носите отговорност за това особеностите на вашия дизайн да бъдат изобразени възможно най-изчерпателно.

Поради това е важно да подготвите представянето на дизайна си внимателно и изчерпателно. Качеството на представянето е от първостепенно значение за закрилата на дизайна.

На практика, за вписване в регистъра на дизайните на Общността и за публикуване в Бюлетина на дизайните на Общността качеството на графичното представяне трябва да позволява намаляването или увеличаването на дизайна до размер не повече от 8 на 16 см.

Изгледи

Може да подадете до десет изгледа, за да представите дизайна — седем защитени и три незащитени. Можете да прикачите различни видове изгледи, напр. общ, надлъжен, сечение, в перспектива или в разглобен вид. Нашата онлайн заявка за дизайн ви дава възможност да прикачвате триизмерни и статични изображения с функцията за плъзгане и пускане. Уверете се, че изгледите, които подавате, са свързани с един и същ дизайн и представят видима част от него.

Ако подавате заявка за съставен продукт, т.е. за продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заместват, позволявайки продуктът да бъде разглобен и сглобен повторно, най-малко един от изгледите трябва да показва съставния продукт в сглобена форма. Същото важи и за комплект от изделия, напр. дъска за шах с фигури или комплект прибори за хранене.

Цветове

Наборът от представяния на дизайна може да бъде или черно-бял, или цветен. Не е разрешено смесването на видове цветове, напр. подаване на три черно-бели изгледа и четири цветни изгледа на един и същ дизайн.

Фон

Дизайнът трябва да бъде представен на неутрален фон. Дизайнът следва да се различава ясно от средата.

Идентификатори

Ако искате да насочите вниманието към определени части от дизайна — независимо дали за да покажете, че предявявате искане само за тази конкретна част, или изрично не предявявате искане за определена част от дизайна, можете да използвате един от следните идентификатори:

  • прекъснати линии за посочване на елементи, за които не се изисква закрила
  • граници за очертаване на особености на дизайна, за които искате закрила
  • оцветяване и замъгляване за изключване на определен брой особености от искането за закрила
  • разделения за посочване, че не се иска закрила за точната дължина на дизайна

Изгледите на дизайна не трябва да съдържат обяснителен текст, надписи или допълнителни символи.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.