Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Стратегия

Закрилата на марки на Европейския съюз ви предоставя огромен потенциал за изграждане и защита на вашия бранд, както и достъп до много от възможностите, предлагани от правата на интелектуална собственост. Този потенциал обаче трябва да се приложи на практика: колкото повече влагате, толкова повече постигате.

 

Стратегията, която ще възприемете за вашата марка, ще бъде единствено и само ваша. Тя ще отразява по-широките интереси на вашето дружество и неговото портфолио за интелектуална собственост. При преследването на тези интереси следва да обърнете внимание на три неща:

 

Как да използвате вашата марка

Както вече изяснихме, няма права без задължения. Правото, което сте получили, е мощно средство, което може да ви бъде полезно, когато създавате разпознаваемост на вашия бранд на пазара. Притежаването на монопол обаче трябва да бъде с определена цел, иначе може да ви бъде отнет. Целта на марката е да отличите вашите стоки и/или услуги от тези на вашите конкуренти на пазара. Затова марката ви трябва да се използва. Ако не я използвате, трети страни могат да я оспорят за неизползване. Законът постановява, че марката на ЕС трябва да бъде въведена в действителна употреба в Европейския съюз в рамките на пет години след регистрацията.

Вашата марка може да бъде отменена заради начина, по който я използвате, ако стане обичайно наименование на стока или услуга или ако стане подвеждаща по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките и услугите, за които е регистрирана.

Как да защитавате вашата марка

Фактът, че притежавате марка, не означава, че трети страни няма да я оспорят. Нещо повече, третите страни, които не са успели да спазят сроковете за внасяне на съображения или възражения, имат втори шанс да се опитат да поискат отмяна на вашето право.

Може би смятате, че това не е справедливо, но ако си размените местата, ще видите нещата под друг ъгъл: представете си, че не сте успели да спазите срока за внасяне на възражение срещу марка на ваш конкурент.

Подаването на искане за отмяна може да стартира процедура, по време на която засегнатите страни представят аргументи. Ако не се стигне до споразумение, ние ще вземем решение.

Таксата за отмяна е 630 EUR. Има два формуляра, които можете да използвате: формуляр за искане за обявяване на недействителност и формуляр за отмяна. Разликата между тях е, че в първия случай марката става недействителна със задна дата (премахва се изцяло от регистъра на марките), а отмяната важи от датата, на която искането е подадено пред Службата.

Развивайте вашия бранд

През годините вашата стратегия за интелектуална собственост ще се развива и вие трябва да се променяте заедно с нея. Ако амбициите ви се простират отвъд Европейския съюз (ЕС), трябва да търсите разширяване на марката извън ЕС.

Има няколко възможности да направите това. Можете или да подадете отделни заявки директно във всяка една служба за интелектуална собственост извън ЕС, или да подадете заявка за международна регистрация по Мадридския протокол.

Мадридският протокол е важно средство за закрила на марки в световен мащаб. Той представлява международна система за регистрация, която се управлява от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева, и е ратифициран от много държави по света, включително почти всички европейски държави, САЩ, Япония, Австралия, Китай, Русия, а от октомври 2004 г. — и от Европейския съюз.

Мадридският протокол изисква базова марка, която след това се разширява за другите държави — страни по Мадридското споразумение и/или протокола. Важно е да знаете, че от правна гледна точка, за да заявите „разширяване“ на вашата марка извън ЕС, не е необходимо да чакате, докато вашата заявка за марка на ЕС бъде регистрирана. Същевременно, между базовата марка на ЕС и международната регистрация съществува отношение на зависимост за период от пет години. Следователно, ако по някаква причина заявката ви за марка на ЕС не бъде регистрирана, международната регистрация също губи сила.

Заявката за международна регистрация трябва да бъде подадена до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). За да може да посочи EUIPO като „служба на произход“, притежателят/заявителят за марка на ЕС трябва да е гражданин на държава — членка на ЕС, или да има действително и сериозно промишлено или търговско предприятие или постоянен адрес в Европейския съюз. С други думи, не всички притежатели/заявители за марки на ЕС могат да подадат заявки за международна регистрация (МР) въз основа на марка на ЕС.

За да подадете заявка за международна регистрация, трябва задължително да попълните официалните формуляри: заявителите не могат да използват други формуляри или да променят тяхното съдържание или формат.

  • EUIPO предоставя инструмент за електронно подаване (e-filing), наличен на всички официални езици, който има същия формат като формуляра EM 2 на EUIPO. EUIPO настоятелно препоръчва да се използва инструментът за електронно подаване, тъй като в него са включени инструкции за заявителя. По този начин се намалява броят на евентуалните пропуски и се ускорява процесът на проверка. Инструментът за електронно подаване е наличен на всички официални езици на ЕС, но трябва да се посочи и език по Мадридския протокол (френски, английски или испански език), тъй като заявката ще бъде препратена на СОИС на този език.
     
  • формуляр EM 2 на EUIPO на хартиен носител (приспособена от EUIPO версия на формуляра MM2 на СОИС), който е наличен на всички официални езици на ЕС
     
  • формуляр MM2 на СОИС на английски, френски или испански език

При подаване на заявка за международна регистрация трябва да заплатите на EUIPO такса за обработка на стойност 300 EUR , а международните такси се плащат директно на СОИС. Всяко плащане, дължимо на СОИС, което е изпратено до EUIPO, ще бъде върнато на заявителя.

След проверка на съдържанието и пълнотата на заявката, EUIPO изпраща заявката за международна регистрация в СОИС. EUIPO следва да уведоми СОИС за всички съответни промени, които засягат марката на ЕС през периода на зависимост (пет години след датата на заявяване за международна регистрация).

След като СОИС е регистрирал заявката ви за международна регистрация, можете да добавите повече държави в нея. Въпреки че можете да направите това чрез EUIPO като „служба на произход“, много по-лесно е да подадете допълнителни указания директно в международното бюро на СОИС.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.