Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

 

Проверка за наличие

Ако някой вече е регистрирал вашата марка, тя не е свободна. Можете да спестите време и пари, като проверите за марки, които може да са в конфликт с вашата, преди да подадете заявката. В Европейския съюз (ЕС) са регистрирани повече от 11 милиона марки.

Проверката е безплатна, а намерената информация е от решаващо значение за вашата заявка. Ако някой вече притежава марка, може да реши да възрази срещу вашата заявка.

Марки на ЕС

Проверки за регистрирани марки можете да правите в две различни бази данни:

Отидете на eSearch plus, база данни на EUIPO

eSearch plus е инструмент на EUIPO за достъп до поддържаната от Службата база данни с марки на Европейския съюз и регистрирани дизайни на Общността. Инструментът може да ви помогне да проверите дали някой друг е регистрирал подобна марка в Службата. С помощта на eSearch plus можете да извършвате също търсене на изображения и наблюдение на изображения, да намерите представител или да търсите информация в Бюлетина.

Отидете на Designview, база данни на Европейската мрежа за марки и дизайни

Базата данни TMview съдържа информация от всички национални служби за интелектуална собственост в ЕС, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и редица международни партньорски служби извън ЕС с компетентност в областта на заявките за марки и регистрираните марки. Марка, за която е подадена заявка или е регистрирана на национално равнище преди вашата, би могла да застраши вашата заявка.

Методи за проверка

Има три основни фактора, които трябва да отчетете при анализирането на резултатите от проверката: срока, знака и стоките и услугите. Проверката на тези фактори не изключва рисковете, но ги свежда до минимум.

Приоритет

Марките получават закрила по реда на подаване на заявките.

Закрилата влиза в сила, след като е определена законна дата на заявяване.

Същевременно, когато се определя чия заявка е първа, трябва да се вземе предвид не само датата на заявяване на потенциалния конкурент, но и всяка дата на приоритет.

Какво е приоритет?

Подадените по-рано заявки за марки могат да се ползват с приоритет за период от шест месеца от датата на подаване на заявка за марка на ЕС и обратното. Такъв приоритет може да бъде поискан за заявки за марки, подадени на национално равнище (или в Бенелюкс), за заявки за марки, подадени в държава — страна по Парижката конвенция или Споразумението ТРИПС, или в държава, за която Комисията е потвърдила наличие на реципрочност, както и заявка за марка на ЕС.

Ако желаете да се възползвате от правото на приоритет, вашата заявка за марка на ЕС трябва да бъде подадена в срок от шест месеца от подаването на вашата заявка за регистрация на марка в националната юрисдикция. Ако бъде признат приоритетът на националната марка, вашата заявка за марка на ЕС ще се счита за подадена в деня, когато е подадена по-ранната заявка, т.е. тя ще има приоритет пред заявките, подадени от други лица през този шестмесечен период.

Когато подавате формуляра за заявка за марка, следва да попълните частта за приоритета. Датата на подаване на първата заявка ще се използва, за да се определи кой е подал заявката си преди другите.

 

Следният пример показва как действа приоритетът. В този пример марката на ЕС Б има приоритет пред марката на ЕС А дори ако заявката за марка на ЕС А е била подадена в ЕС преди заявката за марка на ЕС Б:

 • 1.7.2014 г.
  Дата на приоритет, претендиращ за дата на първо заявяване в САЩ

 • 1.10.2014 г.
  Дата на заявяване в EUIPO

 • 1.11.2014 г.
  Дата на заявяване в EUIPO

 

 

Сходство

Когато сравнявате вашата марка с по-ранни марки, трябва да се поставите на мястото на обикновения потребител. Запитайте се следното: „Има ли вероятност потребителят да приеме, че моята марка принадлежи на друг?“ Ако отговорът е „да“, вероятно имате проблем.

Между другото, не ограничавайте проверката си до идентични марки. Знаци, сходни с вашия, също могат да представляват заплаха. В инструмента eSearch plus можете да правите проверки по име, вид и дата на подаване на заявката за марката, както и по много други критерии, а също така да използвате изображения за търсене на марки, които изглеждат по сходен начин.

 

Аналогия

В повечето случаи трябва да има също връзка между стоките и услугите, които предлагате, и онези, които са включени в заявката за потенциално конфликтната марка. И в този случай не е необходимо стоките и услугите, които предоставяте, да бъдат идентични с тези на другата страна. Те биха могли да са заплаха дори ако са само сходни.

Какво да правите с резултатите от проверката?

Ако установите, че вашата марка или подобна на нея вече е регистрирана или за нея е подадена заявка, имате няколко възможности:

 • Преговори: свържете се с притежателя на по-ранната марка за постигане на споразумение (на пазара съществуват съвместно много идентични или сходни марки).
 • Рискова регистрация: може да решите въпреки всичко да подадете заявка и да рискувате повдигането на възражение (решението дали да се оспори заявка за марка на ЕС зависи от много фактори; наличието на по-ранна регистрация не е пречка да подадете заявка).
 • Оспорване: можете да оспорите по-ранната марка.
 • Отказване: можете и да се откажете, тъй като рискът от възражение е прекалено голям.
 

Можете да потърсите професионален съвет от адвокат по марките. Имаме публикуван списък с професионални консултанти.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.