Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Такси, дължими директно на EUIPO

Списък на таксите, дължими директно на EUIPO
Код на таксата Описание на таксата Сума
D-001 Такса за регистрация (член 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 230 EUR
Допълнителна такса за регистрация на всеки допълнителен дизайн, включен в множествена заявка (член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-002 Такса за всеки дизайн от втория до 10-ия 115 EUR
D-003 Такса за 11-ия и всеки следващ дизайн 50 EUR
  Отделна такса за посочване в международна регистрация (член 106в от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 7, параграф 2 от Женевския акт — (на дизайн) Информация 62 EUR
D-011 Такса за публикуване (член 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 120 EUR
Допълнителна такса за публикуване на всеки допълнителен дизайн, включен в множествена заявка (член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-012 Такса за всеки дизайн от втория до 10-ия 60 EUR
D-013 Такса за 11-ия и всеки следващ дизайн 30 EUR
D-021 Такса за отлагане на публикуването (член 36, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 40 EUR
Допълнителна такса за отлагане на всеки допълнителен дизайн, включен в множествена заявка, при отлагане на публикуването (член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 6, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-022 Такса за всеки дизайн от втория до 10-ия 20 EUR
D-023 Такса за 11-ия и всеки следващ дизайн 10 EUR
D-004 Такса за забавено плащане на такса за регистрация (член 107, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 60 EUR
D-014 Такса за забавено плащане на такса за публикуване (член 107, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 10, параграф 3 и член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 30 EUR
D-024 Такса за забавено плащане на такса за отлагане на публикуването (член 107, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 10 EUR
D-030 Такса за забавено плащане на допълнителни такси за множествени заявки, както са посочени в точки 2, 4 и 6 от приложението (член 107, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 10, параграф 3 и член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 25 %
от допълнителните такси
Такса за подновяване (член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) на дизайн, независимо дали е част от множествена регистрация:
D-041 Такса за първи период на подновяване 90 EUR
D-042 Такса за втори период на подновяване 120 EUR
D-043 Такса за трети период на подновяване 150 EUR
D-044 Такса за четвърти период на подновяване 180 EUR
D-045 Такса за забавено плащане на таксата за подновяване или за закъсняло подаване на искане за подновяване (член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 22, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 25 %
от допълнителните такси
Отделна такса за подновяване при международна регистрация (член 13, параграф 1 и член 106в от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 22, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2245/2002), за дизайн: Информация
  Такса за първи период на подновяване — (за дизайн) 31 EUR
  Такса за втори период на подновяване — (за дизайн) 31 EUR
  Такса за трети период на подновяване — (за дизайн) 31 EUR
  Такса за четвърти период на подновяване — (за дизайн) 31 EUR
D-050 Такса за подаване на искане за обявяване на недействителност (член 52, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 350 EUR
D-052 Такса за обжалване (член 57 от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 800 EUR
D-054 Такса за restitutio in integrum (член 67, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 6/2002) 200 EUR
D-060 Такса за вписване на прехвърлянето на заявка за дизайн на Общността (член 34, параграф 2 и член 107, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 23, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 200 EUR
за дизайн Информация
D-061 Такса за регистрация на прехвърляне на регистриран дизайн на Общността (член 107, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 200 EUR
за дизайн Информация
D-062 Такса за регистриране на лицензия или друго право във връзка с регистриран дизайн на Общността (член 107, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 23, параграф 3 и член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) или заявка за регистриране на дизайн на Общността (член 34, параграф 2 и член 107, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 23, параграф 3, член 24, параграф 1 и член 24, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
а) предоставяне на лицензия
б) прехвърляне на лицензия
в) учредяване на вещно право
г) прехвърляне на вещно право
д) принудително изпълнение
200 EUR
за дизайн Информация
D-063 Такса за заличаване на регистрацията на лицензия или друго право (член 107, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 200 EUR
за дизайн Информация
Такса за издаване на копие от заявката за регистриран дизайн на Общността (член 107, параграф 2, буква н) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 74, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2245/2002), копие от сертификата за регистрация (член 107, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) или извлечение от регистъра (член 107, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 69, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-070 Несертифицирано копие или извлечение 10 EUR
D-071 Сертифицирано копие или извлечение 30 EUR
D-072 Такса за проверка на досиета (член 107, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 30 EUR
Такса за издаване на копия на документи от досието (член 107, параграф 2, буква к) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 74, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2245/2002):
D-073 Несертифицирано копие 10 EUR
D-074 Сертифицирано копие 30 EUR
  Допълнително за всяка страница над 10 1 EUR
D-075 Такса за съобщаване на информация от досие (член 107, параграф 2, буква л) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 75 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 10 EUR
  Допълнително за всяка страница над 10 1 EUR
D-080 Такса за преразглеждане на сумата за процедурни разноски, подлежаща на възстановяване (член 107, параграф 2, буква м) от Регламент (ЕО) № 6/2002; член 79, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2245/2002) 100 EUR
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация