Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

SME-fund-2023-tracking-codeФонд за МСП за 2023 г.


Фондът за МСП „Ideas Powered for Business“ е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия (МСП) в ЕС да защитят своите права на интелектуална собственост (ИС). Фондът за МСП е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и ще обхваща периода от 23 януари 2023 г. до 8 декември 2023 г.

Финансовите средства са ограничени и ще бъдат отпуснати по реда на кандидатстване.

Ако искате да подадете молба за връщане на средства с ваучери от фонда за МСП за 2022 г., влезте в профила си в SME Fund и попълнете съответния формуляр.

Защо е необходима закрила на интелектуалната собственост

Закрилата на ИС е абсолютна необходимост в ерата на цифровите технологии. Това е законен начин да се избегне копирането или използването без разрешение на вашите единствени по рода си идеи, продукти или услуги. Защитата на интелектуалната собственост чрез Фонда за МСП може да обхваща много различни активи, включително търговски марки, дизайни, патенти и сортове растения.

Кой може да се възползва от Фонда за МСП

Фондът за МСП предлага финансова подкрепа за МСП, установени в Европейския съюз. Заявката може да бъде подадена от собственик, служител или упълномощен външен представител, действащ от тяхно име. Безвъзмездните средства се отпускат на МСП и възстановяването на разходите винаги се превежда директно по банковата сметка на МСП.

Как функционира Фондът за МСП:

Изберете

ДЪРЖАВА

Фондът за МСП е програма за възстановяване на разходи. По нея се издават ваучери, които могат да се използват за частично покриване на таксите за избраните дейности. Съществуват няколко вида ваучери в зависимост от дейността, която искате да осъществите:

IP Scan

До 1350*€

За покриване на разходите за IP Scan.

* Стойността варира в зависимост от държавата

 

Марки и дизайни

1000€

Използва се за допустими такси за марки и дизайни.

Марки и дизайни

1000€

Използва се за допустими такси за марки и дизайни.

 
 
 
 
 
 
 

Следните стъпки ще ви помогнат да се възползвате от фонда за МСП:

 1.  Регистрирайте се, влезте във вашия „профил в SME Fund “ и подайте формуляра за заявка, след като сте решили какъв тип ваучер отговаря най-добре на нуждите на вашата дейност. За повече информация направете справка с ЧЗВ.
 2.  Веднага щом заявлението ви бъде одобрено, ще получите уведомление за отпускането на безвъзмездни средства и ваучер(и)*. След това можете да заявите дейностите, свързани с ИС, които желаете да ползвате.
 3.  За да ви бъдат възстановени разходи за заявените дейности, трябва да кандидатствате за възстановяване, след като сте извършили плащане за дейностите чрез формуляра, наличен във вашия профил в SME Fund

*Забележка: 
Ваучерите са с валидност от 2 месеца от момента, в който получите средствата. Срокът на валидност може да бъде удължен с още 2 месеца. Ако имате нужда от удължаване на срока, можете да го поискате направо във вашия профил в SME Fund по време на последния месец от първоначалния двумесечен период. През този период можете да заявите и да заплатите за дейности, свързани с ИС, и след това да заявите съответното възстановяване на разходите, като по този начин активирате вашия(те) ваучер(и).

Не забравяйте да използвате ваучера(ите) през периода на неговата (тяхната) валидност!
Ако срокът на вашия ваучер изтече, без да бъде удължен или активиран, той не може да бъде използван за връщане на средства. Няма да можете да подадете ново искане от фонда за МСП по същия ваучер през тази година.

След като сте активирали ваучера(ите), започва „период на изпълнение“, през който можете да заявите допълнителни дейности и да поискате допълнително възстановяване на разходи в рамките на обхвата на ваучера(ите). Този период е с продължителност:

 • 6 месеца за ваучери за IP Scan и ваучери за марки и дизайни

Дейности, за които можете да кандидатствате

Изданието за 2023 г. на Фонда за МСП обхваща няколко дейности, които ще ви помогнат да приложите стратегията си за активи в областта на ИС в зависимост от нуждите на вашето предприятие.

Възстановяване на 90 % от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan).

 • Чрез събеседвания с експерт по ИС, определен от националната служба за ИС, вие проучвате съвместно вашия бизнес модел, продукти или услуги и планове за растеж, за да определите най-подходящата за предприятието ви стратегия за ИС. IP Scan не представлява правна услуга.

 • След оценката, експертът по ИС ще ви предостави цялостен доклад относно стратегията за ИС и ще предложи набор от най-добри практики и препоръки как в бъдеще да управлявате, защитавате и развивате своите права на ИС.

 • IP Scan обхваща всички права на интелектуална собственост (марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, географски указания), както и права, които са нерегистрирани/не подлежат на регистрация (напр. авторски права, търговски тайни, дружествени наименования, имена на домейни).

 • За по-подробна информация относно услугата IP Scan и ползите от нея посетете страницата на IP Scan. За повече информация относно IP Scan в рамките на Фонда за МСП посетете уебсайта на вашата   национална служба по ИС.

 

Равнището на закрила, което изберете (национално, регионално, ЕС или международно), зависи от вашата бизнес стратегия и плановете ви за растеж. Ако не сте сигурни за какъв вид закрила да кандидатствате или на какво териториално равнище, услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) или безплатната консултация за ИС (Безплатна персонализирана подкрепа в областта на ИС) може да ви помогне да направите правилния избор.

 • Възстановяване на 75 % от разходите за такси за марки и дизайни на ниво ЕС
  Можете да кандидатствате за възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, както и такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването на ниво ЕС. Регистрацията за този вид закрила трябва да става чрез EUIPO.

 • Възстановяване на 75 % от разходите за такси за марки и дизайни на национално и регионално равнище
  Можете да кандидатствате за възстановяване на 75 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, допълнителни такси за клас, както и такси за проверка, такси за регистрация, такси за публикуване или отлагане на публикуването на национално и регионално равнище. Регистрацията за този вид закрила се извършва директно чрез националната служба за интелектуална собственост или Бюрото на Бенелюкс за интелектуална собственост (за закрила на регионално равнище, обхващащо Белгия, Нидерландия и Люксембург).

 • Възстановяване на 50 % от разходите за такси за марки и дизайни извън ЕС
  Можете да кандидатствате за възстановяване на 50 % от разходите за такси за заявки за марки и/или дизайни, такси за вписване, както и последващи такси за вписване извън ЕС. Не са включени такси за вписване за държави от ЕС, както и такси за обработка, които се начисляват от службата на произход. Регистрацията за този вид закрила се извършва чрез Световната организация за интелектуалната собственост (СОИС).

 

Вашата   служба за интелектуална собственост предлага също собствена услуга за предварителна диагностика на ИС, която не се покрива от Фонда за МСП. За повече подробности вижте тук.

Подробна информация за ограниченията и таксите може да бъде намерена в поканата за представяне на предложения и съответните приложения.

Преди да кандидатствате:

Процесът на кандидатстване е прост. Уверете се, че когато кандидатствате, сте подготвили следните документи. Те трябва да са във формат PDF (приемат се сканирани екземпляри на физически документи във формат PDF). Цялата подадена документация трябва да бъде четлива и да не бъде защитена с парола.

 

Банково извлечение на дружеството (образец), в което се съдържат следните данни: наименование на дружеството като титуляр на сметката; пълен IBAN номер с код на държавата (примери); и BIC/SWIFT код.

 

Удостоверение за ДДС или Удостоверение за национален регистрационен номер на дружеството, издадено от компетентния национален орган.

 

Ако вашето МСП използва услугите на външен представител или вие сте външен представител, действащ от името на МСП, трябва да подадете „Клетвена декларация“ (образец), подписана от упълномощен собственик или служител на МСП.

Бележка: За да не губите време, преди да откриете заявка към Фонда за МСП, се уверете, че сте събрали всичката информация за вашите активи на ИС.

Списък на данни за такси и лица за връзка:

По-долу можете да видите списъка с таксите, които подлежат на възстановяване, по дейност и страна, както и конкретните данни за връзка с EUIPO, СОИС и службите за ИС на държавите — членки, за да получите помощ по всички въпроси, свързани с Фонда за МСП.

Списъкът е предварителен и подлежи на допълнителни промени, тъй като включва информация от различни източници. Направете справка с първоизточника, за да получите най-актуалната информация.

Тук можете да видите и списък на лицата за контакт в националните служби за ИС

Ако имате нужда от помощ:

Подробна информация за Фонда за МСП Ideas Powered for business можете да намерите в поканата за представяне на предложения.

Ако имате въпроси, можете да прегледате често задаваните въпроси за Фонда за МСП или да ги зададете в нашия чат онлайн на английски, френски, немски, италиански или испански език. Освен това можете да се свържете с нас в Информационния център на EUIPO на следния номер: +34 965 139 100 от понеделник до петък от 8:30 ч. дo 18:30 ч. (GMT+1).

Запитване можете да ни изпратите по електронна поща на всеки от официалните езици на ЕС: information@euipo.europa.eu.

На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация