Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Портал за прозрачност — Финансови документи

EUIPO се самофинансира изцяло. За всички нейни операции се плащат регистрационни такси, което означава, че нито Службата, нито работните ѝ места упражняват допълнителна финансова тежест върху ЕС или данъкоплатците. Официалните финансови доклади на EUIPO включват бюджет, годишни отчети, доклад относно бюджетното и финансовото управление и доклада от Европейската сметна палата, както и документи, свързани с дейността на бюджетния комитет на EUIPO.

Бюджет на EUIPO

Публикувано на 23 ноември 2017 г.

Бюджетът на EUIPO за следващата година се изготвя и представя за одобрение пред бюджетния комитет на Службата. Изпълнението му може да започне единствено след като бъде одобрен от бюджетния комитет, чиито членове са представители на държавите — членки на ЕС, на Европейска комисия и на Европейския парламент.
 


PDF Подробности >>

Годишни отчети

Публикувано на 27 юни 2017 г.

Годишните отчети на EUIPO включват финансовите отчети на Службата (счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи) и доклади за изпълнението на бюджета на EUIPO. Годишните отчети трябва да отговарят на съответните правила, да бъдат точни и подробни, както и да дават вярна и точна представа. Те се изготвят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи.


PDFПодробности >>

Доклади от Европейската
сметна палата

Публикувано на 1 декември 2016 г.

Европейската сметна палата е външният одитор на институциите и органите на Европейския съюз. Всяка година Сметната палата публикува доклад от одита на EUIPO. След като бъде оповестен, годишният доклад на Европейската сметна палата се публикува на уебсайта на EUIPO.
 


PDFПодробности >>

Регламент № CB-1-15
на бюджетния комитет

Регламент на бюджетния комитет на EUIPO, определящ финансовите разпоредби, които са приложими за Службата

Документът определя финансовите разпоредби, приложими за Службата. Наред с други неща, той представя графика за финансовото отчитане и бюджетно управление на Службата, както и бюджетните принципи, обществените поръчки и външния одит.


PDF

Документ Дата Изтегляне
Регламент № CB-2-15 на Бюджетния комитет 26 ноември 2015 г. PDF
Бюджетен комитет на Службата   Подробности >>

 

Наименование DIN Създаден на Преглед
Последна актуализация на страницата 29-01-2018