Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu


 

Практика относно търговски марки

Предходни издания на насоките можете да намерите в Регистъра

 

Раздели Последни промени Дата на влизане в сила

Въведение

  01.10.2017

Бележки на редактора и общо въведение

  01.10.2017
Част А: Общи правила    

Раздел 1: Средства за комуникация, срокове

  01.10.2017

Раздел 2: Общи принципи, които трябва да се спазват по време на производствата

  01.10.2017

Раздел 3: Плащане на такси, разноски и налози

  01.10.2017

Раздел 4: Език на производството

  01.10.2017

Раздел 5: Професионално представителство

  01.10.2017

Раздел 6: Отмяна на решения, заличаване на вписвания в регистъра и коригиране на грешки

  01.10.2017

Раздел 7: Преразглеждане

  01.10.2017

Раздел 8: Restitutio in integrum

  01.10.2017

Раздел 9: Разширяване

  01.10.2017
Част Б: Проверка    

Раздел 1: Производства

  01.10.2017

Раздел 2: Формалности

  01.10.2017

Раздел 3: Класификация

01.01.2019 01.10.2017

Раздел 4: Абсолютни основания за отказ

   

Глава 1: Общи принципи

  01.10.2017

Глава 2: Определение за марка на ЕС (член 7, параграф 1, буква а) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 3: Марки с неотличителен характер (член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 4: Описателни марки (член 7, параграф 1, буква в) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 5: Обичайни знаци или означения (член 7, параграф 1, буква г) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 6: Форми или други характеристики, които са необходими за постигането на технически резултат, придават значителна стойност или произтичат от естеството на самите стоки (член 7, параграф 1, буква д) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 7: Марки, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави (член 7, параграф 1, буква е) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 8: Въвеждащи в заблуждение марки (член 7, параграф 1, буква ж) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 9: Марки, които противоречат на флагове и други символи (член 7, параграф 1, букви з) и и) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 10: Марки, които противоречат на наименования на произход и географски указания (член 7, параграф 1, буква й) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 11: Марки, които противоречат на традиционни наименования на вина (член 7, параграф 1, буква к) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 12: Марки, които противоречат на храни с традиционно специфичен характер (член 7, параграф 1, буква л) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 13: Марки, които противоречат на по-ранни сортови наименования (член 7, параграф 1, буква м) от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 14: Придобит отличителен характер чрез използване (член 7, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Глава 15: Колективни марки на Европейския съюз

  01.10.2017

Глава 16: Сертификатни марки на Европейския съюз

  01.10.2017
Част В: Опозиция    

Раздел 0: Въведение

  01.10.2017

Раздел 1: Процедурни въпроси

  01.10.2017

Раздел 2: Двойна идентичност и вероятност от объркване

   

Глава 1: Общи принципи

  01.10.2017

Глава 2: Сравняване на стоки и услуги

01.01.2019 01.10.2017

Глава 3: Съответни потребители и степен на внимание

  01.10.2017

Глава 4: Сравнение на знаци

  01.10.2017

Глава 5: Отличителност на по-ранната марка

  01.10.2017

Глава 6: Други фактори

  01.10.2017

Глава 7: Цялостна преценка

  01.10.2017

Раздел 3: Подаване на заявки от агенти на притежателя на марката без негово съгласие (член 8, параграф 3 от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Раздел 4: Права по силата на член 8, параграф 4 и член 8, параграф 6 от Регламента за марките на ЕС

  01.10.2017

Раздел 5: Марки с репутация (член 8, параграф 5 от Регламента за марките на ЕС)

  01.10.2017

Раздел 6: Доказателство за използване

  01.10.2017
Част Г: Заличаване    

Раздел 1: Производства по заличаване

  01.10.2017

Раздел 2: Разпоредби по същество

  01.10.2017
Част Д: Операции в регистъра    

Раздел 1: Промени по регистрацията

  01.10.2017

Раздел 2: Преобразуване

  01.10.2017

Раздел 3: Марки на ЕС и регистриран дизайн на Общността като обекти на собственост

   

Глава 1: Прехвърляне

  01.10.2017

Глава 2: Лицензии, вещни права, принудително изпълнение, производства по несъстоятелност или подобни

  01.10.2017

Раздел 4: Подновяване

  01.10.2017

Раздел 5: Проверка на досиета

  01.10.2017

Раздел 6: Други вписвания в регистъра

   

Глава 1: Насрещни искове

  01.10.2017
Част М: Международни марки   01.10.2017
Последна актуализация на страницата 15-02-2019
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация