Срокове и условия за използването на електронната операция „Correspondence alternative“

Съгласно точка 2, буква в) от приложение 2 към Решението на изпълнителния директор относно комуникацията чрез електронни средства, Решение EX-19-1 от 18 януари 2019 г.

в) Заявки, съобщения или други документи, изпратени до Службата

User Area дава възможност на потребителя да подава заявки, съобщения или документи по електронен път. Правилото е, че ако заявка, съобщение или друг документ са подадени по електронен път, последващите заявки, съобщения или други документи по същото досие също трябва да бъдат подадени електронно.

В User Area може да се използва и бутонът „Correspondence alternative“ („друго средство за кореспонденция“). Този бутон може да бъде използван само ако е изпълнено едно от следните две условия.

  1. В User Area няма специална електронна операция.
  2. В User Area има специална електронна операция, но тя е временно недостъпна поради техническа неизправност. Когато въпросната специална електронна операция e електронно подаване на заявка за регистрация на марка на ЕС или електронно подновяване на регистрация на марка на ЕС, трябва да бъдат спазени условията, определени в член 4, точка 6 от Решение EX-19-1 на изпълнителния директор, а именно заявителят за регистрация или подновяване трябва отново да подаде същата заявка (със същото съдържание) чрез специалната електронна операция в User Area в срок от три работни дни от първоначалното подаване. За допълнителна информация вж. член 4, точка 6 от Решение EX-19-1 на изпълнителния директор.

Чрез електронната операция „Correspondence alternative“ в папка „sent“ („изпратени“) на User Area ще бъде предоставено електронно потвърждение за получаване на заявката, съобщението или документа под формата на „sent confirmation“ („изпратено потвърждение“).

Последна актуализация на страницата 05-03-2021