Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Фондът за МСП

Двигател за предприятия с Фонда за МСП

Snow
 
×

 

Ideas Powered for Business на Фонда за МСП е схема за отпускане на безвъзмездни средства с бюджет от 20 млн. евро, чиято цел е да подпомага достъпа на малките и средните предприятия (МСП) в Европа до права на интелектуална собственост.

Инициатива на Европейската комисия, Фондът за МСП се изпълнява от EUIPO и е насочен към подкрепа на предприятията за развитие на стратегиите им за ИС и закрила на правата им на ИС на национално, регионално или европейско равнище.

 

Абонирайте се за актуални новини и повече информация

Име
Електронен адрес
Език
 

Благодарим!

Ползи


На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум 1500 EUR.

Възстановяват се 75 % от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan)

Услуга 1

Експертите по интелектуална собственост (ИС) ще ви помогнат да определите стойността на вашите активи на интелектуална собственост. Това може да ви помогне да разберете как да оформите стратегията си в областта на ИС сега — и в бъдеще.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

възстановяване на 50 % от разходите за основните такси за заявки за марки и дизайни

Услуга 2

След като определите кои права на интелектуална собственост искате да бъдат защитени на национално, регионално и европейско равнище, можете да намалите основните си такси за заявки с 50 %.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Съгласно тази схема услугите за предварителна диагностика на ИС се предоставят или координират от участващите национални и регионални служби по ИС и не представляват правна услуга. Преди да кандидатствате, трябва да проверите в този списък дали услугата се предлага по линия на Фонда за МСП във вашата държава членка. Подобни услуги може да се предоставят от други национални и регионални служби по ИС извън Фонда за МСП.

Услугите за предварителна диагностика на ИС са важен момент от изграждането на стратегия за ИС на МСП. Експертите по интелектуална собственост проучват бизнес модела на малкото или средно предприятие, неговите продукти или услуги и планове за развитие и му помагат да формулира подходяща стратегия за ИС.

  • Услугата за предварителна диагностика обхваща всички права на интелектуална собственост (патенти, марки, дизайни, полезни модели, сортове растения, географски указания), както и права, които са нерегистрирани/не подлежат на регистрация (напр. търговски тайни) и дружествени наименования, имена на домейни и др.
  • След получаване на положително решение за отпускане на безвъзмездни средства, МСП разполага с 30 дни, за да кандидатства и заплати услугата за предварителна диагностика на ИС чрез националната служба по ИС (ако има такава в съответната държава членка).
  • След като услугата за предварителна диагностика на ИС е заплатена, МСП може да поиска възстановяване на средствата чрез хипервръзката в решението за предоставяне на безвъзмездни средства.
  • Услугата за предварителна диагностика на ИС се предоставя от експерт (определен от националната служба), който провежда разговори, за да научи повече за съответното МСП от гледна точка на бизнеса и ИС.
  • След оценката експертът изготвя доклад относно правата на ИС на МСП и отправя препоръки как да се управляват и защитават тези права в бъдеще.
  • Времето, необходимо за извършване на услугата за предварителна диагностика на ИС, е различно в зависимост от МСП и може да отнеме от няколко седмици до няколко месеца.

Можете да кандидатствате за възстановяване на 50 % от разходите за основните такси за заявки за марки и/или дизайни. Равнището на закрила, което ще изберете (национално, регионално или ЕС), зависи от вашата бизнес стратегия и плановете ви за растеж. Ако не сте сигурни за каква закрила да кандидатствате или на какво териториално равнище, услугата за предварителна диагностика на ИС (IP Scan, услуга 1) може да ви помогне за правилния избор.

 

Кога да кандидатствате?

Фондът за МСП е насочен към малки и средни предприятия, установени в 27-те държави — членки на ЕС. Ако вашето предприятие отговаря на официалното определение на ЕС за МСП, можете да кандидатствате за подкрепа за описаните по-горе услуги през една от шестте фази (времеви прозорци) за 2021 г.:

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 1
11 януари 2021 г.
— 31 януари 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 2
1 март 2021 г.
— 31 март 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 3
1 май 2021 г.
— 31 май 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 4
1 юли 2021 г.
— 31 юли 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 5
1 септ. 2021 г.
— 30 септ. 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 6
1 окт. 2021
— 31 окт. 2021 г.

Ще бъдат разглеждани само кандидатури, подадени в рамките на някой от шестте времеви прозорци. Можете да кандидатствате за услуга 1, услуга 2 или за комбинация от двете. В рамките на всеки времеви прозорец може да се представи само една кандидатура и се допуска само една кандидатура за услуга. Ако кандидатствате за подкрепа за едната услуга в един времеви прозорец, можете да кандидатствате за другата услуга в следващ времеви прозорец. Максималният размер на възстановени средства е ограничен до 1500 EUR на кандидат. Безвъзмездните средства ще се отпускат на принципа „обслужване по реда на кандидатстване“.

 

Как да кандидатствате?

За повече информация следвайте нашия наръчник за поетапно кандидатстване и предоставените връзки. Ако ви е необходима повече информация, погледнете раздела с ЧЗВ по-долу.

1.

Изпълнете нашия контролен списък, за да проверите статуса на вашето МСП и за да определите дали отговаряте на условията за кандидатстване.

Контролен списък за кандидати

Преди да кандидатствате, уверете се, че отговаряте с „да“ на всички от следните въпроси:

Да Не

Представлява ли вашето дружество малко или средно предприятие със седалище в Европейския съюз?
 
Прочетохте ли поканата за представяне на предложения, преди да попълните формуляра за кандидатстване?
 
Знаете ли банковите данни на предприятието и разполагате ли с удостоверение от банката (образец) със следните данни: наименование на предприятието като титуляр на сметката; IBAN номер (примери); и BIC/SWIFT код?
 
Имате ли удостоверение за регистрация по ДДС или за национален регистрационен номер на вашето предприятие?
 
Знаете ли за коя услуга(и) ще кандидатствате (услуга 1/услуга 2 или за двете), както е посочено в поканата за представяне на предложения?
 
Знаете ли за какви ПИС (марки и/или дизайни) смятате да кандидатствате (услуга 2)
 
Наясно ли сте, че не можете да кандидатствате за тези услуги, ако вече сте получили национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги или за част от тях?
 

 

 

2.

Подайте кандидатурата си и цялата придружаваща документация до Фонда за МСП. Ще получите електронно писмо, потвърждаващо получаването на кандидатурата. БЕЛЕЖКА: Можете да кандидатствате за Фонда за МСП само в петте определени времеви прозорци през 2021 г.

След като кандидатствате

Ако кандидатурата ви е одобрена, МСП ще получи решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от EUIPO. Запазете го — то ще ви трябва по-нататък! Неодобрените кандидати ще бъдат информирани за причините за отказа.

 

3.

След като получите уведомление за положително решение, имате 30 дни, за да:

  • Кандидатствате за услуга за предварителна диагностика на ИС Услугите за предварителна диагностика на ИС са достъпни чрез националните служби, които ги предлагат.
  • Подадете заявка и платите за вашата марка и/или дизайн. Заявки за регистрация на марки и дизайни могат да се подават в националните служби за интелектуална собственост (национално ниво), в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс (обхващаща Белгия, Нидерландия и Люксембург; регионално ниво) или при нас в EUIPO (обхващаща всички държави — членки на ЕС).

 

4.

Накрая, след като сте платили за поисканите услуги, подайте искане за възстановяване на разходите чрез хипервръзката в решението за отпускане на безвъзмездните средства. Ще получите електронно писмо, потвърждаващо получаването на вашето искане. 

 

Плащането ще бъде извършено в срок от един месец в зависимост от одобряването на подадената информация и документация. Бенефициентите ще бъдат уведомени с електронно писмо.

 

Имате ли други въпроси? ЧЗВ

Последна актуализация на страницата 08-10-2021
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация