Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Ideas Powered for Business SME Fund е схема за отпускане на безвъзмездни средства с бюджет от 20 милиона евро и е създаден с цел да подпомага достъпа на малките и средните предприятия (МСП) в Европа до ПИС.

Ideas Powered for Business SME Fund се финансира от Европейската комисия и EUIPO и е предназначен за предприятия, които искат да развият своите стратегии в областта на ИП и да защитят своите ПИС на национално, регионално и ЕС ниво.

Чрез Ideas Powered for Business SME Fund можете да укрепите бизнеса си в областта на услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) и/или заявките за марки и дизайни.

На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум до 1 500 EUR.

Покрива 75 % от услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan) *

Услуга 1

Професионални одитори на ИС ще ви помогнат да определите стойността на вашите активи на интелектуална собственост. Това може да ви помогне да разберете как да оформите бизнес стратегията си в областта на ИС — сега и в бъдеше.

Покрива 50 % от основните такси за заявки за марки и дизайни

Услуга 2

След като определите кои ПИС искате да бъдат защитени на национално, регионално и ЕС ниво, можете да намалите основните си такси за заявки с 50 %.

 

* Предварителна диагностика на ИС по тази схема е достъпна само чрез включените в нея национални и регионални бюра за ИС в ЕС. Преди да кандидатствате, проверете списъка, за да сте сигурни, че бюрото за ИС във вашата държава членка предлага тази услуга.

Отговарям ли на условията?

Фондът за МСП е насочен директно към МСП, установени в 27-те държави — членки на ЕС, и включва пет етапа (времеви прозорци) през 2021 г. Ако вашето предприятие отговаря на официалното определение за МСП на ЕС, можете да кандидатствате за помощ за посочените по-горе услуги.

Времевите прозорци за кандидатстване ще бъдат отворени съобразно следния график:

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 1
11 януари 2021 г.
— 31 януари 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 2
1 март 2021 г.
— 31 март 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 3
1 май 2021 г.
— 31 май 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 4
1 юли 2021 г.
— 31 юли 2021 г.

ВРЕМЕВИ ПРОЗОРЕЦ 5
1 септ. 2021 г.
— 30 септ. 2021 г.

Заявления, подадени извън всеки от петте определени периода, няма да бъдат разглеждани. Може да бъде подадено само едно заявление за услуга 1 или услуга 2 или комбинация от двете, като максималният размер на възстановяване на разходите е1 500 EUR на кандидат. Ако поискате една услуга в един период, можете да кандидатствате за другата услуга в следващ период. Безвъзмездни средства ще се отпускат на принципа „Обслужване по реда на кандидатстване“.

Контролен списък за кандидати

Преди да кандидатствайте, се уверете, че можете да отговорите с „да“ на следните въпроси:

Да Не

Дали вашето дружество е МСП със седалище в ЕС?
 
Прочетохте ли поканата за представяне на предложения, преди да попълните формуляра за кандидатстване?
 
Знаете ли банковите данни на предприятието и разполагате ли с удостоверение от банката (образец) със следните данни: наименование на дружеството като титуляр на сметката (примери); и BIC/SWIFT код?
 
Има ли вашето предприятие удостоверителен документ за ДДС?
 
Знаете ли за коя услуга(и) ще кандидатствате (услуга 1/услуга 2 или и двете), както е посочено в поканата за представяне на предложения?
 
Знаете ли за кои ПИС (марки и/или дизайни) ще кандидатствате (услуга 2)
 
Наясно ли сте, че не можете да кандидатствате за тези услуги, ако вече сте получили национално финансиране или финансиране от ЕС за същите услуги или част от тях?
 

Ако можете да отговорите с „да“ на всички тези въпроси, продължете с попълването на формуляра (във времевите прозорци за кандидатстване):

Какви са ползите?

Схемата обхваща два вида услуги и предвижда частично възстановяване на разходите за диагностика на ИС (IP scan, услуга 1) и заявки за марки на ЕС и дизайни на национално, регионално (Бенелюкс) и ЕС ниво (услуга 2).

На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум до 1 500 EUR.

Покрива 75 % от услугите за предварителна диагностика на ИС (IP Scan)

Услуга 1

Предварителната диагностика е от основно значение за вашата стратегия в областта на ИС като бизнес. Одитори в областта на ЕС разглеждат бизнес модела, продуктите и/или услугите и плановете за растеж на предприятието, за да формулират стратегията му. Тази услуга може да ви помогне да определите кои ПИС се отнасят за вас, как да създадете ИС портфолио, ако вече имате регистрирани права, и как да планирате бъдеща стратегия.

Предварителна диагностика на ИС по тази схема е достъпна само чрез включените в нея национални и регионални бюра за ИС в ЕС. Преди да кандидатствате, проверете списъка, за да сте сигурни, че бюрото за ИС във вашата държава членка предлага тази услуга. След като получите услугата за предварителна диагностика на ИС, може да решите да регистрирате вашите ПИС.

Покрива 50 % от таксите за заявки за марки и дизайни

Услуга 2

Ако обмисляте да регистрирате марка или дизайн на ЕС, регионално (Бенелюкс) или национално ниво, тази схема може да ви помогне.

Можете да кандидатствате за възстановяване на 50% от разходите за основните такси за заявки за марки и/или дизайни. Териториалното равнище на защита, което избирате, очевидно ще зависи от вашите бизнес стратегия и планове за растеж. Но ако не сте сигурни за коя услуга искате да кандидатствате и къде, услугата за предварителна диагностика в областта на ИС (IP scan, услуга 1) може да ви ориентира в правилната посока. Друга възможност е да се свържете с вашия национален или регионален офис за информация.

Как да подам заявка?

Можете да кандидатствате за Фонда за МСП само в петте определени времеви прозорци през 2021 г. EUIPO няма да разглежда заявления, подадени извън тези срокове. Процесът на кандидатстване се състои от три прости стъпки:

1

Първо, прочетете внимателно поканата за представяне на предложения на страницата ни за безвъзмездни средства. След това изпратете онлайн формуляра за кандидатстване заедно с необходимата документация, за да проверите вашия статут на МСП и да определите дали може да продължите или не. Вижте контролния списък, преди да кандидатствате. Ще получите електронно писмо, потвърждаващо получаването на вашето заявление. Ако заявлението бъде одобрено, ще получите решение за отпускане на безвъзмездни средства, подписано от Службата. Запазете го — то ще ви трябва по-нататък! Неуспелите кандидати ще бъдат информирани за причините за отказ.

2

След това подайте заявка и заплатете за вашата марка и/или дизайн и/или услуга за предварителна диагностика в областта на ИС до 30 дни от получаване на решението за отпускане на средствата. Заявки за марки и дизайни могат да се подават в някое от националните бюра за ИС на ЕС (национално ниво), в бюрото за ИС на Бенелюкс (обхващащо Белгия, Нидерландия и Люксембург; регионално ниво) или в EUIPO (която обхваща всички държави — членки на ЕС). Това може да бъде направено онлайн бързо и лесно. Услуги за предварителна диагностика в областта на ИС се предлагат в съответните национални бюра (вж. списъка по-долу).

3

Накрая, след като сте платили за услугите, подайте заявление за възстановяване на разходите чрез връзката в решението за отпускане на безвъзмездните средства (точка 1). След изпращането ще получите електронно писмо, с което се потвърждава получаването на искането за плащане. След одобрение на подадената информация и документи, плащането ще бъде извършено в рамките на един месец, за което бенефициерите ще бъдат надлежно уведомени чрез електронна поща.

МСП съставляват 99% от всички предприятия в ЕС. Но само около 9 % от тях имат регистрирани ПИС. Фондът за МСП, съвместна инициатива на Европейската комисия и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), е създаден с цел помогне на МСП да защитят своите ПИС. Той допълва широк набор от дейности, създадени от EUIPO под името „Ideas Powered for business“ с цел подпомагане на МСП.

Последна актуализация на страницата 22-01-2021
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация