Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Новини

Март 19, 2020 За EUIPO

Удължаване на сроковете във връзка с пандемията от COVID 19: засегнати срокове, видове удължаване и информация за потребителите


 

С цел предоставяне на допълнителни насоки във връзка с Решение № EX-20-3 за удължаване на сроковете, които изтичат в периода от 9 март 2020 г до 30 април 2020 г. в контекста на пандемията от коронавирус, се издава следното пояснение относно засегнатите срокове, видовете удължаване и мерките за адаптиране на съобщенията до потребителите, както и въздействието върху разплащателните сметки.

Ι. СРОКОВЕ, ЗАСЕГНАТИ ОТ УДЪЛЖАВАНЕТО

Член 1 от Решение № EX-20-3 на изпълнителен директор на Службата от 16 март 2020 г. удължава до 1 май (реално 4 май, тъй като 1 май е неработен ден, последван от два почивни дни) „всички срокове, които изтичат между 9 март и 30 април 2020 г., включително, които засягат всички производства пред Службата“.

Член 101, параграф 4 от РМЕС, който дава правомощия на изпълнителния директор да удължава сроковете при извънредни обстоятелства съдържа подобна формулировка, като се отнася също до „всички срокове“ и „всички страни по производството“.

Формулировката „всички срокове“ следва да се разбира буквално и обхваща всички срокове по производства, независимо дали са образувани от Службата или са регламентирани (т.е. пряко установени в регламентите).

За по-голяма яснота, този израз обхваща:

 • срокове, определени от инстанция на Службата в рамките на производство пред EUIPO, включително и апелативните състави
 • срокове, установени в РМЕС, РПРМЕС, ДРМЕС, както и РДО и РПДО
   
  • включително и срокове съгласно Парижката конвенция и други международни конвенции, както и
  • независимо от това дали са освободени от възстановяване на правата по смисъла на член 104, параграф 5 от РМЕС и член 67, параграф 5 от РДО
    
 • По-конкретно, удължаването обхваща следните регулаторно определени срокове:
   
  • заплащане на таксата за подаване на заявка (член 32 от РМЕС);
  • право на приоритет (член 34, параграф 1 от РМЕС и член 41 от РДО);
  • изложбен приоритет (член 38, параграф 1 от РМЕС и член 44 от РДО);
  • период за възражение (член 46, параграф 1 от РМЕС);
  • заплащане на таксата за възражение (член 46, параграф 3 от РМЕС);
  • искане за подновяване (член 53, параграф 3 от РМЕС и член 13 от РДО);
  • подаване на жалба и изложение на основанията, заплащане на такса за жалбата (член 68, параграф 1 от РМЕС и член 57 от РДО);
  • преобразуване (член 139 от РМЕС);
  • отлагане на публикацията на дизайн (член 50 от РДО).

Когато в решението се посочват „производства пред Службата“, се има предвид, че сроковете по производства пред други органи не са обхванати от конкретното удължаване, дори и това да е посочено в регламентите. По-конкретно това се отнася до сроковете за:

 • отнасяне на въпроси пред Общия съд срещу решения на апелативните състави (член 72, параграф 5 от РМЕС и член 61 от РДО).

Накрая следва да се има предвид, че изразът „производства пред Службата“ се отнася до въпроси, свързани с марки и дизайни, което означава, че сроковете по въпроси, които не се уреждат от РМЕС или РДО (например кандидатури за работа или обществени поръчки) или по други въпроси (като управлението на Службата), също не са обхванати от решението на изпълнителния директор.

II.  ВИД НА УДЪЛЖЕНИЕТО

Удължаването на сроковете, разрешено от изпълнителния директор, има незабавно действие за предотвратяване на изтичането на сроковете на първоначално определените дати, и за определяне на нова, приложима за всички дата, а именно 1 май 2020 г. (на практика, 4 май).

Промяната е автоматична и произтича пряко от решението на изпълнителния директор. Съответно, от засегнатите страни не се изисква да подават искане до Службата, за да може удължаването да влезе в сила.

Следователно съветваме страните по производства в ход да не подават ненужни искания за удължаване.

Имайте предвид, че когато страните са в състояние да спазят и първоначалните, и разширените срокове, но решат да се забавят изпълнението на процесуалните си задължения през този период, процедурата ще протече нормално и подадените документи ще бъдат разгледани по обичайния начин.

III. ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Незабавното действие на удължаването означава също така и че потребителите, чиито срокове не са засегнати, няма да бъдат информирани за това удължаване посредством отделни съобщения.

Службата положи максимални усилия да приспособи своите ИТ системи с цел да се гарантира надлежна обработка на сроковете, които трябваше да изтекат преди датата на удължаването. В малко вероятния случай, че съобщение от Службата не отговаря на обявеното удължаване, Службата незабавно ще се заеме с проблема, като издаде поправка на собственото си действие, или след писмено искане от потребителя, в което е посочен номера на засегнатото досие.

IV. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ СМЕТКИ

За да стане ясно въздействието върху процедурата при недостиг на средства — както е посочено в процедурата — при неуспешно дебитиране на такса на определена дата, Службата пристъпва към уведомяване за недостиг на средства. Клиентът разполага с един месец, считано от получаването на уведомлението, за да захрани сметката с достатъчно средства, които да покрият таксите и административните такси.

След удължаването на сроковете обаче Службата няма да изпраща уведомления за недостиг на средства в разплащателните сметки до края на периода на удължаване, т.е. 1 май, в сила от 4 май 2020 г.

Клиентите могат да използват информацията за разплащателните сметки, достъпна в User Area, за да проследяват баланса по своите разплащателни сметки, да са наясно с евентуален недостиг на средства и да могат да ги захранват. Това ще позволи да се избегне блокиране на дебитирането, административни такси, свързани с уведомления за недостиг на средства и, съответно ще осигури напредъка по обработката на досиетата на марките или дизайните.

Сроковете, посочени в уведомленията за недостиг на средства, издадени преди 9 март 2020 г., които попадат в периода от 9 март до 30 април, се удължават автоматично до 1 май 2020 г.

 


 
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация