Нов регламент за марките на ЕС Промени, които се прилагат от 1 октомври 2017 г.

Регламент (ЕС) № 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламента относно марката на Общността (регламент за изменение) влезе в сила на 23 март 2016 г.

Наред с другото, той промени: името на Службата на Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост; името на марките, регистрирани от Службата, на марки на Европейския съюз; и системата на заплащане за марките. Изменени бяха също процедурата на проверка, абсолютните основания, възраженията и отмяната, относителните основания и обжалванията. Преглед на промените може да се намери тук.

Регламентът за изменение съдържа разпоредби, които ще започнат да се прилагат от 1 октомври 2017 г., тъй като трябваше да се доразработят чрез вторично законодателство.

Вторичното законодателство включва Регламент за изпълнение и Делегиран регламент, които отменят регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96.

Вторичното законодателство съдържа подробни преходни разпоредби, в които е определено в какви случаи се прилагат новите процедурни правила (таблица на преходните разпоредби).

Законодателната реформа признава постиженията на системата за марки на ЕС и потвърждава, че основните принципи на тази система са издържали проверката на времето и продължават да отговарят на нуждите и очакванията на икономическите оператори. Същевременно тя се опитва да запази тези постижения, като им осигури по-голяма ефективност и последователност като цяло и ги приспособи към епохата на интернет.

По-конкретно, законодателната реформа си поставя за цел да рационализира процедурите и да увеличи правната сигурност, както и ясно да определи всички задачи на Службата, включително рамка за сътрудничество и сближаване на практиките между Службата и службите за интелектуална собственост в държавите членки.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Съдържанието в този раздел е за обща информация и осведоменост относно Регламента за марките на ЕС. То не е правно обвързващо.
Препоръчваме на всички потребители или потенциални потребители да правят справки в текста на Регламент (ЕС) № 2015/2424, който е преведен на всички езици на ЕС.
Обърнете внимание, че насоките на Службата остават основният източник за справка за потребителите на системата на марките на Европейския съюз и за професионалните консултанти, които желаят да разполагат с най-актуална информация относно практиките на EUIPO за извършване на проверка.

Информация за промените, които влязоха в сила на 23 март 2016 г., може да се намери тук.