Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu

Заявление за намеса (AFA)

 

Съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013 за митниците заявление за намеса на митническите органи (AFA) се подава до компетентната митническа служба, определена от държавата членка да осъществява намеса по границите от името на притежателя на правото. Главната цел на AFA е искането за задържане от страна на митническите органи на стоки, за които се предполага, че нарушават вашите права на интелектуална собственост (ПИС).
 
Възможно е митническите органи да задържат подозрителни стоки, които не са посочени във валидно AFA. В такъв случай, след като бъде идентифициран притежателят на правото, той има право да подаде служебно AFA в срок до 4 работни дни, след като бъде уведомен. Служебното AFA е съкратен вариант на AFA (не е необходима информация за идентификация на продукта, напр. изображения).

EDB ви помага да съставяте AFA за митническите органи в четири стъпки, като използвате информацията за ПИС и за продукта, която вече е въведена в базата данни. EDB позволява AFA да се подаде само след като са попълнени всички задължителни полета на AFA. Задължителните полета в EDB са определени в Регламент (ЕС) № 608/2013 за митниците.
 
Ако при създаването на AFA липсва задължителна информация, инструментът автоматично показва препратка към съответното поле в системата, където да се попълни липсващата информация и по този начин помага на потребителя по време на процеса.
 
Главното предимство е, че информацията, която се съдържа в подадено чрез EDB заявление, постъпва в базата данни COPIS на митническите органи по структуриран начин, а не под формата на приложения, в нея може да се извършва търсене и по този начин тя може да се подава към различни системи за анализ на риска, използвани от митническите органи.
 
Независимо от езика, на който притежателят на правото или неговият представител попълва AFA, документът се съставя на всички езици на държавите членки, за които ще се иска намеса и се изпраща до митническите органи на съответния им език, както и на английски, френски и немски език, което помага да се преодолеят евентуални трудности с превода.

AFA за Съюза може да бъде подадено единствено във връзка с права на интелектуална собственост, основаващи се на правото на Съюза, което поражда действие в целия Съюз, например марка на ЕС, дизайн на Общността или международни марки с посочване на ЕС, както и географски указания за селскостопански продукти. С други думи, за AFA за Съюза е необходимо да притежавате права върху един от посочените видове ИС. Ако желаете да поискате намеса на митническите органи на повече от една държава членка, можете да подадете AFA за Съюза и да изберете държавите членки, за които се иска намеса.
 
Ако желаете да ползвате национално право на ИС, трябва да подадете AFA за държава в съответната държава членка. И двата вида AFA могат да се подават чрез EDB.


Ако сте подали AFA за Съюза извън EDB, не е необходимо да го подавате отново чрез EDB.
 
Важно е обаче да въведете информацията за своето дружество, продукти и ПИС, както и да предоставите тази информация на полицейските служби, които имат достъп до този инструмент (тъй като AFA се изпращат само на митническите органи).
 
Ако в EDB се съдържа пълна информация за продукта, можете да създадете ново AFA, след като изтече срокът на вече подаденото заявление. Предимството е, че информацията, която се съдържа в подадено чрез EDB заявление, постъпва в базата данни COPIS на митническите органи по структуриран начин.

Да, можете да поискате промяна във вашето AFA. Съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013 се допуска такава възможност, въпреки че не е приета стандартна форма за това и такава не се предоставя на притежателите на правото. Ако желаете да въведете изменения, трябва да изпратите промените в митническата администрация на държавата членка, която следва да удовлетвори заявлението, и тя ще извърши необходимите действия.
 
Кликнете тук за данни за връзка с митническите органи в ЕС.
 
Данни за връзка с митнически и полицейски служители ще намерите също в раздела „Полицейски и митнически регистър“ в EDB на:


Държавата на произход, наричана „държава на подаване“, е държавата членка, в която е подадено заявлението и след това е удовлетворено от националните митнически органи.
 
Всички останали държави членки, за които се иска намеса на митническите органи, с изключение на държавата на подаване, стават „държави на прилагане“.
 
След като бъде удовлетворено в държавата на подаване, AFA е валидно също във всички избрани държави членки на прилагане, за които заявителят е изискал намеса на митническите органи, като единственото условие е, че държавата на прилагане може да поиска превод на AFA, ако такъв не е предоставен. AFA се изготвя на езиците на тези държави членки и на английски език.

Това са дружества, които са били идентифицирани като нарушители в миналото или за които е имало съмнения, че са замесени в нарушение на ПИС. Те могат да имат следните функции: внос, производство, пренос, изпращане, износ, посредник, изпращач, дистрибутор, доставчик и търговец. Тази информация е в съответствие с Регламент (ЕС) № 608/2013 за митниците, но не се съхранява в EDB от съображения, свързани със защита на данните.

Да, дружествата, които са участвали в нарушението, могат да се добавят само в третата стъпка „Изберете продукти“ при подаването на AFA. Информацията, съдържаща се в таблицата „Добавете нарушения с участието на дружества“, не се съхранява в базата данни от съображения, свързани със защита на данните. Тази информация обаче ще бъде включена в pre-AFA и ще бъде изпратена по електронен път на митническите органи.
Последната стъпка от процеса по изготвяне на AFA е да се прегледа цялото заявление и приложенията на избрания език (езика на държавата на подаване или английски език). Целта е да прегледате целия документ на екрана, преди да го изпратите.
 
Вариант за разпечатване на pre-AFA има в четвъртата стъпка от процеса.
Можете да прегледате или да изтеглите заявлението на своя компютър, преди да го подадете до митническите органи.


Можете да прикачите неограничен брой документи с допълнителна информация (във формат PDF) в раздела „Придружаващи документи“.
 

Не е препоръчително, обаче, да прилагате твърде голям брой отделни документи, тъй като приложената тук информация нито се превежда за правоприлагащите органи, нито в PDF файловете може да се извършва търсене.
 
Даден файл е видим за органите, които имат достъп до EDB и ако сте го избрали от критериите за споделяне на продукта. Също така той се изпраща по електронен път в AFA. Той не се вижда преди това във формуляра на pre-AFA в EDB, за да не се претоварва системата. Затова разпечатайте всички приложени документи в портфолиото с документи за продукта и ги изпратете заедно с печатното копие на AFA.
 
В AFA в COPIS се виждат също всички лицензионни договори и/или пълномощни, които сте приложили към AFA при генерирането му в EDB.
 
Обърнете внимание, че приложенията не се превеждат. Митническите органи в държавите членки може да изискат превод на тези приложения, но AFA няма да бъде приложимо в тяхната държава, освен ако не е подадено.
 
Всички други приложени документи в „Информация за дружеството“ са достъпни за митническите органи само в EDB, но те няма да бъдат изпратени в AFA, освен ако не представляват пълномощно или лицензионен договор(и), приложени към AFA в стъпка 1.

 

„Удовлетворено“ е окончателният статус на pre-AFA и това означава, че AFA е удовлетворено и създадено в системата на митническите органи. То се предоставя също на всички посочени в него държави.
За pre-AFA са определени следните видове статус:
  • „Проект“: pre-AFA е запазено като проект и още не е изпратено до митническите органи. Когато pre-AFA е със статус на проект, са активни функциите за редактиране и изтриване. 
  • „Генерирано“: pre-AFA е генерирано и изпратено до митническите органи. 
  • „Валидирано“: pre-AFA е валидирано от системата на митническите органи. 
  • „Pre-AFA отхвърлено“: pre-AFA не е валидирано от системата на митническите органи. 
  • „Pre-AFA подадено“: pre-AFA и приложенията към него са получени успешно от митническите органи. Съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013 относно защитата на ПИС, осъществявана от митническите органи, митническите органи в издаващата държава разполагат със срок от 30 работни дни след получаване на заявлението да уведомят притежателя на правото за своето решение. 
  • „Липсва приложение към pre-AFA“: има проблем с извличането на приложението(-ята) в системата на митническите органи. 
  • „AFA удовлетворено“: AFA е успешно създадено в системата на митническите органи. AFA ID е налично.

Съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013 за митниците е задължително да изпратите подписано копие (на хартия) на pre-AFA до митническите органи в държавата на подаване.
След като подадете pre-AFA до митническите органи чрез EDB, ще получите уведомление по електронната поща с ID на вашето pre–AFA и хипервръзка към данните за контакт с митническите органи на държавите членки, за които се иска намеса. В EDB имате възможност да разпечатате pre-AFA, за да го подпишете и изпратите до митническите органи на държавата на подаване.
Законните представители трябва да приложат към копието на хартия и пълномощно.

Какво да направя, когато изпращам AFA в Италия или Испания? Как мога да получа достъп до pre-AFA в системата на Италия или Испания? Ако държавата на подаване е Италия, трябва да изпратите подписано хартиено копие на pre-AFA до митническите органи в Италия.
 
В Италия, когато се изпрати pre-AFA до митническите органи, заявлението се зарежда в системата на Италия (Falstaff) и се изпраща парола за еднократен достъп (OTP) по електронна поща на лицето за контакт, посочено в pre-AFA (лицето за контакт, определено в EDB). След това е възможен достъпът до pre-AFA във Falstaff при въвеждане на pre-AFA ID и на получената по електронна поща парола OTP, за да се постави електронен подпис.
 
На същия екран има също опция да се генерира повторно тази парола OTP. Подробна информация за италианската система можете да намерите във видеоматериала „02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video“:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

В Испания pre-AFA се зарежда на интернет страница на данъчната агенция Sede Electronica, Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Кликнете върху формуляра, за да поискате намеса срещу нарушение на ПИС върху марка (на испански: Formulario de solicitud de intervención de marcas), след това с цифровия си сертификат трябва да предоставите своето pre-AFA ID. Не забравяйте да кликнете върху „Подпис“ и „Изпращане“ (на испански: Firmar Enviar) за финализиране на процеса.


Последна актуализация на страницата 25-06-2018
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация