Към началната страница
EUIPO
Защита на вашите марки и дизайни в Европейския съюз

Защита на Вашата интелектуална собственост в Европейския съюз

Menu


Съдържанието на тази страница е достъпно само на English, Español, Deutsch, Français и Italiano.

Апелативни състави

„Нашата мисия е ефективно да разрешаваме спорове, да оптимизираме процедурите на обжалване и да гарантираме последователност на практиката.“

Апелативните състави отговарят за вземането на решения по жалби срещу решения на първа инстанция, взети от EUIPO, във връзка с марки на Европейския съюз и регистрирани дизайни на Общността. Решенията на апелативните състави на свой ред подлежат на обжалване пред Общия съд, чиито решения могат да бъдат обжалвани по правни въпроси пред Съда на Европейския съюз (ЕС). Апелативните състави са независими органи и не са обвързани с никакви инструкции при вземането на решения.

Апелативният състав, постановяващ решение по дадено дело, включва трима членове заедно с председателя. Двама от тях трябва да имат юридическа правоспособност. При определен тип дела решенията може да бъдат взети от големия състав или от един-единствен член.

Големият състав включва деветима членове, а именно: председателя на апелативните състави в качеството на председател на големия състав, председателите на отделните състави и обикновените членове, избрани от специален списък, за да се попълни общата бройка от деветима членове. Даден състав може да отнесе дело за разглеждане от големия състав, ако счита, че юридическата сложност, важността му или специалните обстоятелства оправдават подобно действие — например, ако апелативните състави са постановили противоречиви решения по правен въпрос, повдигнат от въпросното дело. По същите причини президиумът може да отнесе дело за разглеждане от големия състав.

Съставът, към който е разпределено делото, може да прехвърля дела към един-единствен член с юридическа правоспособност, по-специално когато с решението се прекратява производството по обжалване след оттегляне, отхвърляне, отказ или отмяна на оспорваната или по-ранната марка; когато с решението се определя размерът на разноските; когато решението се отнася само до допустимостта на жалбата или е свързано с жалба срещу решения на проверителя, взети в съответствие с член 7 от Регламента за марките на Европейския съюз, и съставът потвърждава това решение (вж. член 36 от Делегиран регламент за марките на ЕС).

 

Регламент

Апелативните състави се уреждат от Делегирания регламент за марките на ЕС. Разпоредбите му се прилагат при административната обработка на жалби както съгласно Регламента за марките на ЕС, така и съгласно Регламента относно промишления дизайн на Общността.

 

Президиум

Президиумът отговаря за правилата и организацията на апелативните състави, включително за разпределението на членовете към отделните състави и определянето на правилата за разпределяне на дела към съставите. Той е съставен от председателя на апелативните състави, който го председателства, както и от председателите на съставите и членовете, избрани за всяка календарна година от всички членове на съставите (с изключение на председателя и председателите на апелативните състави).

Тези въпроси се решават всяка година от президиума. Понастоящем апелативните състави имат четири състава, които се занимават само с дела във връзка с марки, и един — за дела във връзка с дизайни. В допълнение, големият състав може да разглежда дела във връзка с марки и дизайни.

 

Членове на апелативните състави

Председателят на апелативните състави се назначава от Съвета на Европейския съюз. Председателят има управленски и организационни правомощия и председателства президиума и големия състав. Председателите на апелативните състави също се назначават от Съвета на Европейския съюз. Те имат има управленски и организационни задачи в съответните състави и отговарят за назначаването на докладчик по всяко дело за обжалване. Членовете на апелативните състави се назначават от управителния съвет на Службата.

 

 
Преглед на становищата на апелативните състави Показване Скриване
 
Проучвания на апелативните състави * Показване Скриване


* Тези проучвания изразяват мнението на изготвилите ги експерти. Тяхната цел е да предоставят информация и да улеснят разбирането на пазарните реалности и правните и икономическите норми, както и практиките при конкретни въпроси на държавите членки. По никакъв начин не трябва да се разглеждат като становище на апелативните състави или да бъдат от задължителен характер за тях.

 

 

 

 

Последна актуализация на страницата 30-06-2017
На уебсайта ни се използват бисквитки за подсилване на технически характеристики, които увеличават удовлетвореността на потребителите. Освен това използваме механизми за анализ на данни. Кликнете тук за повече информация