Term details (Macedonian)

concept-top-details-container

Услуги за посредување за вработување

Class: 35
Language: Macedonian
Accepted by: North Macedonia (SOIP)
Taxonomy
  • Class 35 > Деловна помош, услуги на управување и административни услуги > Управување со човечки ресурси и услуги за вработување
Sources
SourceConcept reference
Harmonized0070721